Eksamen på HTX

Eksamensreglement for Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Mundtlig eksamen

– Vejledning til mundtlige prøver

1. Eleven skal være tilstede i venteområdet i god tid før prøven Det er tilladt eleven at befinde sig uden for prøvelokalet 10 min. før prøvens afholdelse. Eleven skal umiddelbart efter karakterafgivelsen forlade eksamensområdet, men kan opholde sig i venteområdet derefter.

2. Der skal herske ro og orden på gangen, hvor eksamen afholdes samt i venteområdet.

3. Mobiltelefoner skal opbevares slukket i elevens taske under den mundtlige eksamination.

4. Mobiltelefoner må ikke medtages i forberedelseslokalet.

5. Eleven skal selv medbringe skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler (lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger mm.).

6. I tilfælde af sygdom på eksamensdagen skal dette meddeles elevadministrationen samme dag om morgenen inden eksamensstart. Rektor tager stilling til en eventuel sygeeksamen. Der kræves lægeerklæring i forbindelse med sygeeksamen.

7. Enhver form for forsøg på uretmæssigt at skaffe sig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave betyder bortvisning fra prøven.

8. Eksamensvagternes påbud skal overholdes af eleverne. En elev, der ikke efterlever eksamensvagternes henvisninger, bortvises fra prøven.

Skriftlig eksamen

– Vejledning til skriftlige prøver

1. Bordnummer og eksamensplads fremgår af opslag i lokalet. Opstilling og klargøring af PC skal være afsluttet senest 15 min før eksamensstart. Eleven skal sidde klar på sin plads senest ved prøvestart.

2. Prøven anses som påbegyndt når uddelingen af opgaver er begyndt.

3. Det er ikke tilladt at anvende mobiltelefoner eller nogen form for modem/opkobling til internet etc. i eksamenslokalet, da det ikke er lovligt at kommunikere med andre under prøven. I tilfælde hvor brugen af et af disse apparater indgår i prøvespørgsmålet, kan disse anvendes til besvarelsen af dette.

4. Det er tilladt at lytte, via høretelefoner, til musik fra PC, men ikke fra andre apparater.

5. Hvis eleven skal have noget skrevet ud inden opgaven er færdigskrevet, kan eleven med tilladelse fra eksamensvagten i lokalet, udskrive materialet på en dertil opsat printer. Eleven skal selv sikre sig, at opgaven er skrevet ud på papir ved prøvens afslutning.

6. Det er elevens ansvar at medbragt PC-udstyr fungerer. Eleven skal selv sørge for, at der gemmes regelmæssigt undervejs.

7. Eleven skal medbringe skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler (lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger mm.).

8. Hvis eleven skal på toilettet, henvender eleven sig til en eksamensvagt ved håndsoprækning og afventer, at vagten kontakter eleven. Eleven forlader ikke sin plads uden eksamensvagtens tilladelse.

9. Opgaverne skal i sidehovedet være forsynet med elevens fulde navn, cpr-nummer og eksamensbordnummer, hold/klasse samt fagets navn. I sidefoden indsættes “side X af Y” Opgavebesvarelsen skal printes ud i 3 eksemplarer. Ved håndskrevne ark (f.eks. skriftlig matematik) skal eleven sørge for at kopiere opgavebesvarelsen, så der foreligger 3 eksemplarer. Alle 3 eksemplarer skal være underskrevet nederst på hver side.

10. Hvis eleven er færdig og går før tid, skal både opgavebesvarelsen og opgaven afleveres. Eleven skal pakke sammen og forlade lokalet uden unødvendig støj.

11. Fra 30 min før prøveafslutning er det ikke tilladt at forlade sin plads. Forlades lokalet uden tilladelse betragtes eksamen som afbrudt.

12. Enhver form for forsøg på uretmæssigt at skaffe sig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave betyder bortvisning fra prøven.

13. En elev, der ikke efterlever eksamensvagternes henvisninger, bortvises fra prøven.

Bekendtgørelse

– om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Har du behov for at dykke længere ned i krav og lovgivning om eksamen på HTX, kan du finde Undervisningsministeriets bekendtgørelse her.