Eksamen på HTX Gastro Science

Mundtlig prøve

Her er vejledningen til mundtlige prøver.

 1. Du skal være tilstede i venteområdet i god tid før prøven. Du må opholde dig uden for prøvelokalet 10 min. før prøvens afholdelse. Du skal umiddelbart efter karakterafgivelsen forlade prøveområdet, men kan opholde dig i venteområdet derefter.
 2. Der skal herske ro og orden på gangen, hvor prøven afholdes samt i venteområdet.
 3. Du skal slukke din mobiltelefon og den skal opbevares i din taske både under forberedelsen og under den mundtlige prøve. Du skal tage tasken og mobiltelefonen med ud af prøvelokalet.
 4. Du skal selv medbringe skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler (lommeregner, notater, ordbøger, pc og lærebøger mm.). Hvis din lærer har opgivet links til fx Politiken i Undervisningsplanen (pensumliste), så må du gerne åbne disse link og læse. Men det er ikke tilladt at søge tekster via Google, Wiki eller fx FB. Så du skal have dine tekster og links klar. Genlæs den oversigt, som ligger på Uddata+ ift. om du må benytte internettet eller ej. Hvis du er begyndt på HTX Gastro Science august 2017 eller senere, må du som udgangspunkt IKKE benytte internettet.
 5. I tilfælde af sygdom på prøvedagen skal du kontakte elevadministrationen samme dag om morgenen inden prøvestart (fx kl. 8:00). Rektor tager stilling til en eventuel sygeprøve, der typisk foregår i august. Der kræves lægeerklæring for at kunne blive indstillet til sygeprøve, en eventuel lægeerklæring er for egen regning.
 6. Du risikerer at blive bortvist fra prøven, hvis du under nogen form forsøger uretmæssigt at skaffe dig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave. Ligeledes må du under ingen omstændigheder eller former kommunikere med andre!
 7. Tilsynets påbud skal overholdes. Hvis du ikke efterlever tilsynets henvisninger, er der risiko for, at du blive bortvist fra prøven.

Skriftlig prøve

Her er vejledningen til skriftlige prøver.

 1. Du skal altid opføre dig med respekt for de andre! Det betyder, at når prøven er begyndt, så skal du være stille, ikke tale, ikke låne materialer af andre, ikke larme med knitrende poser, æsker, tasker…
 2. Du kan se dit bordnummer og din plads af opslag i lokalet. Du skal være færdig med at opstille og klargøre din PC/Mac senest 15 min. før prøven begynder. Du skal sidde klar på din plads senest 10 min. før prøvestart.
 3. Husk sidehoved og -fod med hele dit navn, skole, prøve (fx engelskB) og sidetal – x af y – er godt, så ved de fremmede censorer, at de har modtaget alle sider, når sidste side ’går op’.
 4. Prøven anses som påbegyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt eller når de er tilgængelige på Netprøver.dk. Du har ikke adgang til prøven, hvis du komme efter dette tidspunkt. Med mindre rektor vurderer, at du ikke kan have fået adgang til opgaven inden, du går ind.
 5. Det er ALDRIG tilladt at kommunikere med nogen under en prøve og det er øjeblikkelig bortvisningsgrund. Bortset fra tilsynet og evt. lærere. Det betyder, at du skal sikre dig mod mistanke om at forsøge at snyde ved at have slået alle SoMe fra som fx Messenger og FB, tænk hvis du fik en besked midt i det hele…
 6. Det er tilladt at lytte til musik fra PC via hovedtelefoner, men ikke fra andre apparater. Da du ikke må benytte internettet i langt de fleste tilfælde, skal du kunne lytte til musikken som downloads til pc’en. Hvis dine hovedtelefoner ikke er lydtætte og musikken generer andre, skal du omgående stoppe med at høre musik.
 7. Du skal aflevere via Netprøver.dk. Men hvis du ønsker at skrive ud inden opgaven er færdigskrevet, kan du printe 1 gang på en dertil opsat printer. Du skal bede om lov hos prøvetilsynet før du går i gang med at printe
 8. Det er dit ansvar, at medbragt PC-udstyr fungerer. Du skal selv sørge for at gemme regelmæssigt undervejs.
 9. Du skal medbringe skriveredskaber og andre tilladte hjælpemidler (lommeregner, notater, ordbøger og lærebøger mm.). Hvis der ikke er netadgang til en prøve, så sørg for at du har alle dine noter på fx usb. Du må ikke gå på fx Dropbox eller One-note. Med mindre du kan uden netadgang!
 10. Hvis du ønsker at forlade din plads fx for at gå på toilettet, henvender du dig til et prøvetilsyn ved håndsoprækning og afventer, at tilsynet kontakter dig. Du må aldrig forlade din plads uden prøvetilsynets tilladelse.
 11. Hvis du er færdig og går før tid, skal du sikre dig at tilsynet har godkendt det. Hvis du forlader lokalet uden tilladelse, bliver det betragtet som at du har afbrudt eksamen.
 12. Du skal pakke sammen og forlade lokalet uden unødvendig støj. Husk at rydde op på din plads.
 13. Fra 30 min. før prøveafslutning er det ikke tilladt at forlade sin plads, netop af hensyn til de der sidder tilbage og knokler.
 14. Enhver form for forsøg på uretmæssigt at skaffe sig selv eller andre hjælp til besvarelse af en opgave betyder bortvisning fra prøven. Hvis de to fremmede censorer har mistanke om snyd eller plagiat bliver det indberettet til rektor. Det er snyd at få hjælp af andre, det er plagiat fx at kopiere en tekst eller tekst-del uden at opgive kilde og uden at sætte fx i citationstegn!!! Hvis du citerer fra en opgave, du selv har skrevet, og som er blevet rettet/evalueret af din lærer – så skal du også citere korrekt.
 15. Hvis der er mistanke om snyd under prøven tager tilsynet kontakt til rektor, og du bliver bedt om at afbryde prøven omgående. Det er bortvisningsgrund at snyde under en prøve.
 16. En elev, der ikke efterlever prøvetilsynets henvisninger, bortvises fra prøven.

Bekendtgørelse

– om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Har du behov for at dykke længere ned i krav og lovgivning om eksamen på teknisk gymnasium, kan du finde Undervisningsministeriets bekendtgørelse her.

Sygdom

Hvis du er syg i en længere periode, vil vi bede dig om at fremsende en friattest (tidligere lægeerklæring). Denne skal du selv betale.