Studie- og ordensregler

Læs vores studie- og ordensregler her.

Du kan også se og downloade det hele i vores studiehåndbog.

God adfærd

For at skabe en god skole med de bedste rammer for et motiverende og involverende studiemiljø, skal alle bidrage, tage ansvar og engagere sig. Det gælder både elever og medarbejdere.

Skolen skal være et godt socialt fællesskab og have en god og venskabelig stemning, som du bidrager til ved at udvise almindelig god opførsel og hensynsfuld adfærd med respekt, ordentlighed og tolerance over for andre. Du forventes samtidig at gå aktivt ind i samarbejdet med andre og være åben over for andre. På den måde bidrager vi alle til et positivt og lærerigt studiemiljø.

Vi lægger også vægt på en god omgangstone og forventer derfor, at du taler og skriver pænt til og om andre. Det gælder også din kommunikation på skolerelaterede digitale medier – både skolens egne digitale medier og eksterne medier, hvor klassen har oprettet fælles rum.

Rammerne for god adfærd gælder både under aktiviteter på og uden for skolen, hvis de er skolerelaterede.

Oprydning og spisning

Vi forventer, at du er med til at passe på skolen og behandler skolens bygninger, inventar og udstyr ordentligt og respektfuldt. Vi forventer også, at du deltager i den almindelige oprydning af både teorilokaler, laboratorier og andre undervisningslokaler efter endt undervisning og på fælles arealer.

Du kan spise din frokost i skolens kantineområder eller andre fællesarealer. Det er ikke tilladt at spise frokost i skolens undervisningslokaler.

Mobning, vold og chikane

På Hotel- og Restaurantskolen er enhver form for mobning, vold eller chikane uacceptabel, uanset om det foregår mellem elever eller mellem elever og medarbejdere. Vi skal sammen, både elever og medarbejdere, gå forrest i at skabe en kultur, der gør op med krænkende og grænseoverskridende adfærd – både på og udenfor skolen.

Det kan være svært at vide, hvornår nogens opførsel kan karakteriseres som mobning, chikanerende eller på anden måde krænkende. For os er der tale om krænkende adfærd, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der er upassende, ubehagelig eller nedværdigende.

Udsættes du, eller en af dine medstuderende for mobning, vold eller chikane, kan du kontakte en af skolens medarbejdere. Det gælder både, hvis du ønsker at tale med nogen om det, er i tvivl om hvordan du håndterer det, har brug for hjælp til at komme videre eller ønsker at anmelde nogen for krænkende adfærd. Vi vil tage dine oplevelser alvorligt. Du bestemmer selv, hvem du vil kontakte. Det kan være din lærer, studievejleder, en fra skolens ledelse/direktion, HR eller skolens elevombud. Elevombuddet kan desuden være din bisidder ved en sag eller gå videre på dine vegne. Du kan henvende dig både mundtligt og skriftligt.

Du kan læse mere om krænkende handlinger, og hvordan du håndterer en situation, hvor du har oplevet eller overværet krænkende handlinger her. Du kan også læse mere i skolens antimobbestrategi.

Rusmidler

Enhver form for rusmidler (f.eks. alkohol, hash, kokain m.v.) er uacceptabel i skoletiden og ved øvrige skolerelaterede aktiviteter både på og uden for skolen. Overtrædelse af dette kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse og efterfølgende bortvisning.

Det er tilladt at indtage alkohol ved smagninger i forbindelse med undervisningen. Dette skal altid ske efter lærerens retningslinjer.

Der kan til udvalgte fester eller andre sociale begivenheder på skolen blive serveret alkohol (op til 16% spiritus). Som udgangspunkt må der ikke serveres alkohol for elever under 18 år, med mindre der foreligger en accept fra forældrene.

Hvis du er bekymret over en af dine medstuderendes adfærd eller brug af rusmidler, kan du kontakte en af skolens medarbejdere, som vil tage hånd om din bekymring. Det kan være din lærer, studievejleder, en fra skolens ledelse/direktion, HR eller skolens elevombud. Din henvendelse vil blive behandlet respektfuldt og fortroligt.

Vil du gerne tale med en om dit eget eller en i din omgangskreds’ brug af rusmidler, kan du kontakte misbrugskonsulent Kim fra Københavns Kommune. Kim befinder sig hver torsdag kl. 08-12 på skolen og er klar til at hjælpe dig. Du finder Kim på 5.sal i bygning B, lokale B563, og træffer ham også på mail j05x@kk.dk eller tlf. 2485 0280. Kim har tavshedspligt.

Rygning

Fra den 1. august 2021 er Hotel- og Restaurantskolen røgfri for elever, medarbejdere og andre der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge, fra man møder i skole, til man har fri, hverken på eller uden for skolens område. Man må heller ikke ryge, når man er på tur ude af huset.

Det gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Skolen samarbejder med Københavns Kommune om at tilbyde rygestopkurser til dig, som ønsker at stoppe med at ryge. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

Derudover har du altid mulighed for at ringe til Stoplinien på tlf. 80 31 31 31 eller besøge deres hjemmeside her.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne

Hvis du overskrider grænsen for almindelig god opførsel eller overtræder studie- og ordensreglerne, vil du som udgangspunkt blive indkaldt til en samtale. Er du under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig.

På baggrund af samtalen vurderer skolen, hvilke handlinger og sanktioner situationen kræver. Det kan udmunde i en disciplinær advarsel. Den tredje disciplinære advarsel kan betyde bortvisning fra skolen eller bortvisning fra igangværende skoleforløb. Hvis din adfærd har været af særlig alvorlig karakter, kan dette betyde direkte bortvisning fra skolen ved første advarsel.

I bortvisningsperioden må du ikke være på skolen, og du vil inden for kort tid blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse, hvor der vil blive taget stilling til, hvorvidt du kan fortsætte på skolen eller skal udmeldes.

Mødepligt og studieaktivitet

Som elev har du mødepligt til al skemalagt undervisning og aktiviteter, herunder også studieture, sociale udflugter og øvrige ekskursioner. Vi forventer, at du møder til tiden i de skemalagte timer og aktiviteter. Du kan altid se dit skema på UDDATA+.

For at få det fulde udbytte af undervisningen forventer vi også, at du deltager aktivt i timerne og er forberedt. Det vil sige, at du har lavet dine lektier og afleveringer til tiden, og at du altid medbringer relevante materialer til undervisningen, hvad enten det er din pc, bøger eller kokketøj/uniform. Derudover deltager du aktivt i gruppe- og projektarbejde. Uanset om det er individuelt arbejde, gruppe- eller projektarbejde, så er dine bidrag vigtige – både for den fælles læring i klassen og din egen faglige udvikling.

Vi forventer også, at du overholder aftaler med lærere, vejledere og klassekammerater samt reagerer på breve og møder til indkaldte samtaler på skolen. Breve sendes via e-Boks, og det er derfor vigtigt, at du løbende tjekker din e-Boks.

Fravær

Der er mødepligt til al undervisning, og derfor registrerer vi dit fravær i UDDATA+. Vi registrerer 100% fravær uanset årsagen til dit fravær, bortset fra hvis du f.eks. deltager i elevrådsarbejde eller anden skoleaktivitet. Planlægning af disse aktiviteter skal ske i samarbejde med din kontaktlærer. Hvis du forlader undervisningen, og dermed afbryder den, så vil du blive registreret fraværende for hele lektionen.

Du har også pligt til at uploade alle afleveringer under ’Opgaver’ i UDDATA+ til tiden og i et format, som er læsbart for læreren. Hvis I afleverer som gruppe, skal I sikre jer, at alle fremstår som havende afleveret i UDDATA+. Elever, der ikke indgår i en gruppeaflevering og i øvrigt ikke har afleveret, vil få 100% fravær for opgaven. Hvis du ikke afleverer dine opgaver, bliver dette fravær talt med i forhold til din samlede studieaktivet og kan altså medføre sanktioner.

I UDDATA+ kan du notere årsagen til dit fravær, hvilket det anbefales, at du gør. Fraværet slettes ikke, men årsagen tages med i betragtning, når fraværet opgøres i forhold til eventuelle sanktioner. Hvis du er bekendt med fremtidige årsager til fravær, så skal du give din lærer og/eller vejleder besked på forhånd via ’Samtaler’ i UDDATA+. Skolen kontrollerer jævnligt og mindst 1 gang pr. kvartal alle elevers fravær, både det fysiske, det skriftlige og det selektive (dvs. højt fravær i f.eks. kun 1 fag).

Du skal selv holde øje med dit fravær i UDDATA+ og eventuelt selv kontakte din kontaktlærer eller vejleder med henblik på at bringe fraværet ned. Er der problemer eller fejl i registreringen af dit fravær, skal du hurtigst muligt kontakte din kontaktlærer.

Registrering af sygdom

Du skal give skolen besked, hvis du er syg, hvilket skal gøres for hver sygedag inden din første lektion. Du sygemelder dig via UDDATA+ under fanen ’Skema’. Alternativt kan der sendes en mail til: hrs@hrs.dk.

Hvis du er syg i en længere periode, får du besked om at fremsende en friattest (tidligere lægeerklæring), som du selv skal betale.

Sanktioner ved for meget fravær – EUD , EUX og 10. klasse

Har du for meget fravær, er du ikke studieaktiv. Det betyder, at du vil modtage 1. advarsel fra din kontaktlærer og blive indkaldt til en trivselssamtale. Fortsætter dit fravær, vil du modtage 2. advarsel og blive indkaldt til 2. trivselssamtale, hvor din kontaktlærer, studievejleder og eventuelt en afdelingsleder deltager. Hvis du herefter fortsætter med fravær, vil du modtage 3. advarsel, som også er en udmeldelse. Du vil blive indkaldt til en samtale med studievejlederen om dine muligheder andre steder i uddannelsessystemet.

For elever i vores 10. klasser gælder derudover, at der deltager en Ungdoms- og Uddannelsesvejleder til samtalen for at sikre, at du påbegynder en anden uddannelse, kommer i beskæftigelse eller anden aktivitet.

Er du under 18 år, opfordrer vi til, at dine forældre deltager i samtalerne.

Har du en uddannelsesaftale, er skolen forpligtet til at orientere din arbejdsgiver om din manglende studieaktivitet og fravær – også ved sygdom. Din arbejdsgiver kan også løbende følge med i dit fravær på praktikpladsen.dk.

Eksamensregler

Skolens regler for eksamen følger eksamensbekendtgørelserne for de respektive uddannelser på skolen. Du kan læse mere om eksamensbekendtgørelsen for din uddannelse på www.uvm.dk.

Du er indstillet til eksamen, når du har fulgt undervisningen, besvaret de udleverede opgaver, og de er godkendt. Hvis ikke det er efterlevet, kan det betyde, at du ikke indstilles til eksamen.

Bliver du syg inden eksamen, skal du hurtigst muligt, og inden eksamen starter, ringe til skolen på tlf. 33 86 22 00 og opgive navn, cpr-nummer og holdnummer. Du skal kunne dokumentere din sygdom ved at fremvise en friattest fra din læge for at blive tilbudt sygeeksamen. Du skal selv betale for friattesten.

Ved for sent fremmøde vurderer eksaminator, om årsagen til forsinkelsen er rimeligt begrundet og dokumenteret. I så fald kan du få tilbud om at gå til eksamen på et senere tidspunkt. Kommer du for sent uden en gyldig grund og dokumentation, svarer det til en udeblivelse, og du har dermed brugt ét eksamensforsøg.

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, et andet modersmål end dansk eller tilsvarende vanskeligheder, kan prøven, efter konkret og individuel vurdering, tilrettelægges, så du ligestilles med de øvrige eksaminander. Vurderingen foretages af afdelingslederen efter indstilling fra faglæreren. Der sker dog ikke en ændring i prøvens niveau med dette tilbud.

Hvis du vil klage over forhold ved prøver, skal klagen være skriftlig og begrundet. Klagen skal sendes til afdelingslederen for den pågældende uddannelse, senest 2 uger efter bedømmelsen er givet. Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Får du medhold i din klage og bliver tilbudt ombedømmelse eller omprøve, kan ombedømmelsen eller omprøven resultere i en lavere karakter. Mundtlige prøver kan ikke ombedømmes.

Plagiering

Plagiering, hvor du kopierer eller omskriver andres opgaver/tekster, er ikke tilladt. Det gælder både tidligere opgaver fra enten andre elever eller dine egne samt materiale fra bøger, internettet eller andre kilder.

Alle skriftlige opgaver skal være dit eget selvstændige arbejde. Afleverer du som en del af en gruppe, er du også ansvarlig for, at der ikke er plagiering i afsnit, som andre gruppemedlemmer har skrevet.

Vi tjekker samtlige afleverede opgaver for plagiering. Hvis du plagierer, kan det efter en konkret faglig vurdering udmunde i enten en mundtlig påtale fra læreren samt note i UDDATA+, at opgaven anses for ’ikke afleveret’, eller du kan få en skriftlig advarsel.

Du må selvfølgelig gerne opsøge viden og ideer fra andre kilder til dine opgaver. Du skal dog overholde reglen om altid at lave kildehenvisninger til de bøger, hjemmesider mv., som du anvender i din opgave og lave citationstegn, hvis du citerer andre tekster (”citat”).

Elevråd

Elevrådet for erhvervsuddannelserne arbejder for elevernes interesser og repræsenterer eleverne i skolens bestyrelse.

Skolens elevråd arbejder blandt andet med at styrke sammenholdet blandt eleverne og sammenhængen mellem uddannelserne. Det er også et stort ønske at øge engagementet blandt skolens elever omkring indholdet af uddannelserne, studiemiljøet og forholdene på skolen.

Elevrådet kan kontaktes gennem formandskabet, Marie Rasmussen, marierasmussen02@gmail.com og Mathias Martens, math93m7@edu.hrs.dk.

Klagemulighed

På Hotel- og Restaurantskolen er vi lydhøre over for dine oplevelser af din uddannelse, af studiemiljøet og omgangen med skolens ansatte og øvrige elever. Hvis du oplever noget, som du er utilfreds med, opfordrer vi dig til i første omgang at søge en løsning på problemet fx ved at tale med din kontaktlærer, en studievejleder eller skolens elevombudsmand.

Hvis du alligevel ønsker at klage over undervisningen, personer, studiemiljø, prøveresultater eller andre afgørelser, skal du kontakte afdelingslederen for din uddannelse. Du finder afdelingslederen og kontaktinformation på skolens hjemmeside eller ved at spørge i studievejledningen.

Du er også altid velkommen til at kontakte skolens elevombud, Kristina Maria Andersen, på elevombud@hrs.dk, hvor du kan få hjælp til din klage og håndtering af processen.