Studiereglement for HTX Gastro Science

Regler om Studieaktivitet (mødepligt og tilstedeværelse)

Skolen er forpligtet på at offentliggøre sidste skoleårs samlede fravær både fysisk og skriftligt på skolens hjemmeside.

Som elev har du mødepligt til al skemalagt undervisning og aktiviteter, herunder også fx ekskursioner.

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver.

Både mødepligten og din aktive deltagelse i undervisningen er med til, at du udvikler dig både fagligt og socialt. I løbet af de tre år, som gymnasiet varer, har du et medansvar for et stærkt sammenhold i klassen og for at bidrage til velfungerende gruppearbejder.

Regler om og registrering af fysisk fravær

Der er mødepligt til al undervisning, og vi registrerer din tilstedeværelse og dit fravær. Det sker som det første i begyndelse af hver lektion.

Vi registrerer 100% fravær uanset årsagen til dit fravær, bortset fra hvis du fx deltager i vores elevrådsarbejde eller andre faste råd. Planlægning af disse møder skal ske i samarbejde med skolens ledelse eller lærerrepræsentanter.

Hvis du forlader undervisningen, og dermed afbryder den, så vil du blive registreret fraværende for hele lektionen. Dette gælder ikke toiletbesøg, hvor du kommer direkte tilbage til undervisningen.

I Uddata+ kan du notere årsagen til dit fravær, hvilket vi anbefaler, at du gør. Fraværet slettes ikke, men årsagen tages med i betragtning, når vi gør fraværet op i forhold til eventuelle sanktioner. Hvis du er bekendt med fremtidige årsager til fravær, så skal du give din lærer og/eller gymnasievejleder besked på forhånd via Samtaler i Uddata+.

Du skal selv holde øje med dit fravær i Uddata+ og evt. selv tage kontakt til klasselærer eller gymnasievejleder med henblik på at bringe fraværet ned.

Vi opgør fysisk fravær efter følgende parametre:

 • Det samlede fravær til dato i alle fag og i enkelte fag
 • Det samlede fravær pr. kvartal i alle fag og i enkelte fag.

Skriftligt fravær

Du har pligt til at uploade alle afleveringer under Opgaver i Uddata+ til tiden og i et format som er læsbart for læreren. Det vil sige gerne i pdf, hvor man er sikret, at afleveringen ikke ændrer opsætning.

Du har pligt til at tage kontakt til læreren, hvis du ikke har mulighed for at aflevere til tiden.

Hvis I afleverer som gruppe, skal I sikre jer, at alle fremstår som havende afleveret i Uddata+. Elever, der ikke indgår i en gruppeaflevering og i øvrigt ikke har afleveret, vil få 100% fravær for opgaven.

Hvis du afleverer opgaven i et format, som ikke umiddelbart kan åbnes af læreren, er opgaven ikke afleveret.

Hvis du ikke afleverer dine opgaver, bliver dette fravær talt med i forhold til din samlede studieaktivet og kan altså medføre sanktioner.

Plagiering

Plagiering er ikke tilladt. Plagiering er: når du anvender andres materialer uden korrekt citat- og kildeangivelse, fordi det derved fremstår som dit eget materiale.

Alle afleveringer skal være dit eget selvstændige arbejde. Afleverer I som en gruppe, er du også ansvarlig for hele opgaven.

Hvis der er plagiering i et af de afsnit, som andre gruppemedlemmer har skrevet, er du også ansvarlig. Vær derfor opmærksom på, at gruppen samlet ikke plagierer.

Vi tjekker samtlige afleverede opgaver for plagiering. Hvis du plagierer, kan der efter en konkret faglig vurdering være følgende konsekvenser:

 • Mundtlig påtale fra læreren og note i Uddata+
 • At læreren anser opgaven for ’ikke afleveret’
 • Skriftlig advarsel

Regler om studieaktivitet

For at få det fulde udbytte af undervisningen forventer vi, at du deltager aktivt i timerne og har lavet dine lektier. Uanset om det er individuelt arbejde, gruppe- eller projektarbejde, så er dine bidrag vigtige for dig selv og klassen. Det gælder særligt, når I arbejder i grupper uden for den skemalagte tid, når gruppens arbejde er en nødvendig del af det endelige produkt.

Det indebærer blandt andet, at du har forberedt dig til timerne, så du kan bidrage til den fælles vidensskabelse og din egen læring.

Derfor skal du også altid medbringe relevante materialer til undervisningen, hvad enten det er din pc, bøger eller et projekt, I har arbejdet på.

Som nævnt tidligere er en vigtig del af din læring, at du hjemme arbejder med skriftlighed, og dermed fordyber dig i emner og områder, som din lærer har fastsat.

Når dette fordybelsesarbejde skal afleveres skriftligt, har du pligt til at aflevere til tiden og i et format, som læreren kan læse.

Sanktioner ved manglende studieaktivitet

Skolen kontrollerer jævnligt og mindst 1 gang pr. kvartal alle elevers fravær, både det fysiske, det skriftlige og det selektive (dvs. højt fravær i fx kun 1 fag).

Hvis du inden da ser ud til at have et fravær i ’forkert retning’, vil du modtage en påtale i Uddata+.

Formålet er at gøre dig opmærksom på, at du nærmer dig en advarsel og sikre, at du kommer tilbage på rette spor.

Hvis dit samlede fysiske fravær overskrider 10%, vil du modtage en skriftlig advarsel om for højt fravær.

Det vil endvidere blive vurderet, om følgende skal udløse en skriftlig advarsel:

 • Selektivt fravær,
 • Skriftligt fravær
 • Manglende studieaktivitet

Vi anbefaler, at du selv sørger for at få talt med gymnasievejlederen om årsagerne og hvilke planer, du har for at nedbringe dit fravær.

Skulle dit fravær mod forventning fortsætte med at stige, kan du modtage endnu en påtale og mundtlige henvendelser ift at reducere fraværet.

Du vil modtage en 2. skriftlig advarsel, hvor du samtidig bliver indkaldt til en samtale med gymnasievejlederen, hvis dit fraværsmønster ikke ændrer sig, og inden du når 15% fravær.

Hvis dit fravær når op på 15%, er vi forpligtet på at sætte gang i processen med at standse eventuel SU.

Fortsætter dit fravær i uhensigtsmæssig retning, vil du modtage en indkaldelse til samtale, hvor både Studieleder og Gymnasievejleder deltager.

På mødet drøfter vi årsager til fravær og muligheder for at sikre, at du nedbringer fraværet. Mødet kan resultere i en kontrakt med specifikke betingelser, du skal overholde for at fortsætte på skolen.

Bryder du kontrakten, kan konsekvensen være fratagelse af SU, indstilling til prøver i alle fag, eller udmeldelse.

Oprykning til næste klassetrin

Elever på HTX Gastro Science på Hotel- og Restaurantskolen rykker som udgangspunkt op til næste klassetrin, medmindre at et eller begge af følgende punkter gør sig gældende:

 • HTX Gastro Science tager ved skoleårets afslutning stilling til, om du skal nægtes oprykning til næste klassetrin, såfremt at dit uvægtede gennemsnit er på under 2,0. Dit uvægtede gennemsnit beregnes på bagrund af de karakterer, der i det pågældende skoleår er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af det pågældende skoleår. Vi medregner ligeledes de senest afgivne standpunktskarakterer i alle fag ved skoleårets afslutning.

Vi træffer på grundlag af en faglig vurdering afgørelse om, hvorvidt at du kan gå det klassetrin om, som du senest har gennemført, eller om du udmeldes fra HTX Gastro Science på Hotel- og Restaurantskolen.

Det er en forudsætning for at gå klassetrinet om, at du ikke derved bliver mere end 2 år længere om at fuldføre din uddannelse, end den er tilrettelagt til at vare, og at du ikke tidligere er nægtet oprykning til samme klassetrin.

Samtidig med afgørelsen om at nægte dig oprykning til næste klassetrin, træffer vi afgørelse om, om hvorvidt du skal gå klassetrinnet om eller udmeldes.

 • Såfremt at dit fravær ved skoleårets afslutning vurderes for højt, betinges din oprykning til næste klassetrin af, at du underskriver en kontrakt, hvor du forpligter dig til at være studieaktiv efter gældende regler, i hele det kommende skoleår.

God opførsel

Vi forventer, at du udviser god opførsel og tager hensyn til andre, samt er med til at passe på skolen og dens inventar.

Med god opførsel mener vi:

 • At du taler og skriver pænt til og om alle – både andre elever, lærere og ansatte i øvrigt
 • At du udviser almindelig høflighed og god omgangstone både mundtligt og skriftligt
 • At du er opmærksom på, hvordan din opførsel og adfærd kan opfattes af andre og agerer herefter
 • At du udviser forståelse for, at alle er forskellige, og at du kan rumme den forskellighed
 • At du engagerer dig i fællesskabet og kan acceptere andres holdninger
 • At du tager ansvar for dine handlinger og kommentarer både mundtlige og skriftlige
 • At du opfører dig inkluderende og ikke ekskluderende

Disse rammer for god adfærd gælder både under aktiviteter på og uden for skolen, hvis de er skolerelaterede.

Det gælder endvidere din kommunikation på skolerelaterede digitale medier både skolens egne digitale medier og eksterne medier, hvor klassen har oprettet fælles rum – herunder Facebook.

Rusmidler er forbudte på HRS. Hvis du er påvirket eller har rusmidler med dig i skole, vil det få disciplinære konsekvenser.

Vi forventer, at du deltager i den almindelige oprydning af både teorilokaler og laboratorier efter endt undervisning.

Bestik og service fra kantinen må ikke medbringes til teorilokaler og laboratorier eller fællesområder.

Rygning må kun foregå i de afmærkede arealer udenfor.

Cykler skal parkeres i cykelstativerne på skolens område.

Overtrædelse af studiereglementet kan føre til bortvisning. I bortvisningsperioden må du ikke være på skolen, og du vil inden for kort tid blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse.

Ved samtalen efter bortvisningen vil vi tage stilling til dine muligheder på skolen.

Samtalen kan typisk have 3 forskellige konsekvenser:

 • Du udmeldes, da din adfærd har været af særlig alvorlig karakter, og du kan eventuelt møde et erstatningskrav
 • Du fortsætter din skolegang på HRS, hvis skolens ledelse vurderer, at du er uden ansvar.
 • Du modtager en disciplinær advarsel

Eksamen

De særlige regler for opførsel ved prøver er beskrevet i skolens eksamensreglement, som du er forpligtet til at orientere dig i før afholdelse af prøverne.

Sygdom

Hvis du er syg i en længere periode, vil vi bede dig om at fremsende en friattest (tidligere lægeerklæring). Denne skal du selv betale.