Studiereglement

Regler for elever på Hotel- og Restaurantskolen

Se studiereglement for HTX

Regler om elevernes mødepligt og tilstedeværelse

Som elev forventer vi, at du møder til tiden i de skemalagte timer og aktiviteter og deltager aktivt i undervisningen. Studiereglementet er gældende for alle aktiviteter i regi af skolen, herunder også ekskursioner, studieture og sociale udflugter.

Regler om fravær og registrering af fravær

Der er mødepligt til al undervisning, og derfor registrerer vi dit fravær i Uddata+. Vi opfordrer til, at du løbende holder dig orienteret om dit fravær i Uddata+. Er der problemer eller fejl i registreringen af dit fravær, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din kontaktlærer.

Registrering af sygdom

Du skal selv orientere skolen om sygdom, det kan du gøre i Uddata+. Det skal være før undervisningens start, og det skal gøres hver dag.

Hvis du er syg i en længere periode, vil vi bede dig om at fremsende en friattest (tidligere lægeerklæring). Denne skal du selv betale.

Plagiering

Plagiering er ikke tilladt. Du må ikke anvende andres materiale i dine opgaver – hverken materiale fra tidligere opgaver fra enten andre elever eller dine egne og ej heller materiale fra bøger eller andre kilder. Du må ej heller anvende materiale, som du har omskrevet, så det er tæt på kilden. Alle skriftlige opgaver skal være dit eget selvstændige arbejde. Afleverer I som en gruppe, er du også ansvarlig for hele opgaven. Hvis der er plagiering i et af de afsnit som andre gruppemedlemmer har skrevet, er du også ansvarlig, så vær opmærksom på, at gruppen samlet ikke plagierer. Vi tjekker samtlige afleverede opgaver for plagiering. Hvis du plagierer, gælder samme konsekvenser som ved fravær og manglende studieaktivitet – se nedenfor.

Regler om studieaktivitet

Vi forventer, at du er forberedt til timerne, det betyder, at du medbringer kokketøj, uniform eller de bøger du skal bruge i undervisningen. Vi forventer også, at du deltager aktivt i gruppe- og projektarbejde og afleverer dine opgaver til den aftalte tid.

Har du for meget fravær, er du ikke studieaktiv. Det betyder at du vil modtage 1. advarsel fra din kontaktlærer. 1. advarsel betyder at din studieaktivitet er for lav og at du har for højt fravær, og du vil derfor blive indkaldt til en advarselssamtale. Er du under 18 år, opfordrer vi til, at dine forældre deltager i samtalen.

Fortsætter dit fravær, vil du modtage 2. advarsel. Her vil du blive indkaldt til 2. advarselssamtale, hvor din kontaktlærer, studievejleder og en afdelingsleder deltager. Er du under 18 år, opfordrer vi til, at dine forældre deltager i samtalen.

Hvis du herefter fortsætter med fravær, vil du modtage 3. advarsel, som også er en udmeldelse. Du vil blive indkaldt til en samtale med studievejlederen om dine muligheder andre steder i uddannelsessystemet. Vi opfordrer til, at elever under 18 år har deres forældre med til samtalen.

For elever i vores 10.klasser gælder endvidere, at der deltager en Ungdoms- og Uddannelsesvejleder til samtalen, for at sikre, at du påbegynder en anden uddannelse, kommer i beskæftigelse eller anden aktivitet.

Har du en uddannelsesaftale, er skolen forpligtet til at orientere din arbejdsgiver om din manglende studieaktivitet og fravær også ved sygdom.

God opførsel

Vi forventer, at du udviser god opførsel og tager hensyn til andre samt er med til at passe på skolen og dens inventar.

Med god opførsel mener vi:

  • At du taler og skriver pænt til og om alle – både andre elever, lærere og ansatte i øvrigt
  • At du udviser almindelig høflighed og god omgangstone både mundtligt og skriftligt
  • At du er opmærksom på hvordan din opførsel og adfærd kan opfattes af andre og agerer herefter
  • At du udviser forståelse for at alle er forskelige og at du kan rumme den forskellighed
  • At du engagerer dig i fællesskabet og kan accepterer andres holdninger
  • At du tager ansvar for dine handlinger og kommentarer både mundtlige og skriftlige
  • At du opfører dig inkluderende og ikke ekskluderende

Disse rammer for god adfærd gælder både under aktiviteter på og uden for skolen hvis de er skolerelaterede. Det gælder endvidere din kommunikation på skolerelaterede digitale medier både skolens egne digitale medier og eksterne medier, hvor klassen har oprettet fælles rum – herunder facebook.

Rusmidler er forbudte på HRS. Hvis du er påvirket eller har rusmidler med dig i skole, vil det få disciplinære konsekvenser.

Vi forventer, at du deltager i den almindelige oprydning af både teorilokaler og laboratorier efter endt undervisning.

Bestik og service fra kantinen må ikke medbringes til teorilokaler og laboratorier eller fællesområder.

Rygning må kun foregå i de afmærkede arealer udenfor.

Cykler skal parkeres i cykelstativerne på skolens område.

Overtrædelse af studiereglementet kan føre til bortvisning. I bortvisningsperioden må du ikke være på skolen, og du vil inden for kort tid

blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse.

Ved samtalen efter bortvisningen vil vi tage stilling til dine muligheder på skolen. Samtalen kan typisk have 3 forskellige konsekvenser:

  1. • Du udmeldes, da din adfærd har været af særlig alvorlig karakter og du kan eventuelt møde et erstatningskrav
  2. • Du fortsætter din skolegang på HRS, hvis skolens ledelse vurderer, at du er uden ansvar.
  3. • Du modtager en disciplinær advarsel

Klage

Du kan klage over skolens beslutninger vedrørende overtrædelse af studiereglementet ved at maile til skolens pædagogiske ledelse. Du skal rette henvendelse og sende klagen til lederen af den uddannelse du går på – du kan se hvem og vedkommendes mailadresse på skolens hjemmeside eller du kan spørge i receptionen eller hos en af lederne, så får du den rette information. Klagen skal sendes senest 4 uger efter, at du har modtaget vores beslutning. I klagen skal du begrunde, hvorfor du er utilfreds med beslutningen. Skolen tager stilling til din klage, og giver dig besked om resultatet. Får du ikke medhold af skolen, bliver din klage sendt videre til Undervisningsministeriet sammen med skolens bemærkninger. Du har også selv mulighed for at komme med yderligere bemærkninger, inden klagens sendes til ministeriet.

Hotel- og Restaurantskolen, september 2017.