Studiereglement for DNG

Regler om elevernes mødepligt og tilstedeværelse

Som elev forventer vi, at du møder til tiden i de skemalagte timer og aktiviteter og deltager aktivt i undervisningen. Studiereglementet er gældende for alle aktiviteter i regi af skolen, herunder også ekskursioner, studieture og sociale udflugter.

Regler om fravær og registrering af fravær

Der er mødepligt til al undervisning på Hotel- og Restaurantskolen og vi registrerer din tilstedeværelse og fravær.

Du registreres for din tilstedeværelse ved timens start.

Vi er opmærksomme på både dit generelle og dit fagspecifikke fravær og begge vil indgå i bedømmelsen om studieaktivitet – se konsekvenser i afsnittet nedenfor. Du kan selv holde øje med dit fravær i lectio.

Skriftligt fravær

Du skal aflevere dine skriftlige opgaver til den fastsatte deadline. Opgaverne skal afleveres elektronisk i lectio, hvor du også modtager din evaluering af dine opgaver. Afleverer I en gruppeopgave, skal den også afleveres her. Hvis du kommer bagud med opgaver, kan du blive indforskrevet til opgaveværkstedet, hvor der er mødepligt. Hvis du fortsætter med ikke at få afleveret dine opgaver, vil du blive regnet som ikke-studieaktiv – se konsekvenser i afsnittet nedenfor. Du kan selv holde øje med dit skriftlige fravær i lectio.

Plagiering

Plagiering er ikke tilladt. Du må ikke anvende andres materiale i dine opgaver – hverken materiale fra tidligere opgaver fra enten andre elever eller dine egne og ej heller materiale fra bøger eller andre kilder. Du må ej heller anvende materiale, som du har omskrevet, så det er tæt på kilden. Alle skriftlige opgaver skal være dit eget selvstændige arbejde. Afleverer I som en gruppe, er du også ansvarlig for hele opgaven. Hvis der er plagiering i et af de afsnit som andre gruppemedlemmer har skrevet, er du også ansvarlig, så vær opmærksom på, at gruppen samlet ikke plagierer. Vi tjekker samtlige afleverede opgaver for plagiering. Hvis du plagierer, gælder samme konsekvenser som ved fravær og manglende studieaktivitet – se nedenfor.

Regler om studieaktivitet

Vi forventer, at du deltager aktivt i timerne.

Vi forventer, at du er forberedt til timerne samt medbringer dit materiale såsom computer, bøger, noter mm.

Vi forventer, at du deltager aktivt i gruppe- og projektarbejde både på skolen og som hjemmearbejde.

Vi forventer, at du afleverer dine opgaver rettidigt.

OBS: De følgende afsnit er under revision på grund af regeringens ændrede fraværsregler:

Er du ikke-studieaktiv, modtager du 1. advarsel. Fortsætter du med at være ikke-studieaktiv, kommer 2. advarsel + samtale.

Er du fortsat ikke-studieaktiv efter 2. advarsel, kan du blive frataget din SU, indtil du igen er studieaktiv. Fortsætter du stadig med at være ikke-studieaktiv vil du modtage 3.advarsel, som samtidig er en udmeldelse og blive indkaldt til samtale med studievejleder om dine muligheder andre steder i uddannelsessystemet.

God opførsel

Vi forventer, at du udviser god opførsel og tager hensyn til andre samt er med til at passe på skolen og dens inventar.

Med god opførsel mener vi:

  • At du taler og skriver pænt til og om alle – både andre elever, lærere og ansatte i øvrigt
  • At du udviser almindelig høflighed og god omgangstone både mundtligt og skriftligt
  • At du er opmærksom på hvordan din opførsel og adfærd kan opfattes af andre og agerer herefter
  • At du udviser forståelse for at alle er forskelige og at du kan rumme den forskellighed
  • At du engagerer dig i fællesskabet og kan accepterer andres holdninger
  • At du tager ansvar for dine handlinger og kommentarer både mundtlige og skriftlige
  • At du opfører dig inkluderende og ikke ekskluderende

Disse rammer for god adfærd gælder både under aktiviteter på og uden for skolen hvis de er skolerelaterede. Det gælder endvidere din kommunikation på skolerelaterede digitale medier både skolens egne digitale medier og eksterne medier, hvor klassen har oprettet fælles rum – herunder facebook.

Rusmidler er forbudte på HRS. Hvis du er påvirket eller har rusmidler med dig i skole, vil det få disciplinære konsekvenser.

Vi forventer, at du deltager i den almindelige oprydning af både teorilokaler og laboratorier efter endt undervisning.

Bestik og service fra kantinen må ikke medbringes til teorilokaler og laboratorier eller fællesområder.

Rygning må kun foregå i de afmærkede arealer udenfor.

Cykler skal parkeres i cykelstativerne på skolens område.

Overtrædelse af studiereglementet kan føre til bortvisning. I bortvisningsperioden må du ikke være på skolen, og du vil inden for kort tid

blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse.

Ved samtalen efter bortvisningen vil vi tage stilling til dine muligheder på skolen. Samtalen kan typisk have 3 forskellige konsekvenser:

  1. • Du udmeldes, da din adfærd har været af særlig alvorlig karakter og du kan eventuelt møde et erstatningskrav
  2. • Du fortsætter din skolegang på HRS, hvis skolens ledelse vurderer, at du er uden ansvar.
  3. • Du modtager en disciplinær advarsel

Eksamen

De særlige regler for opførsel ved prøver er beskrevet i skolens eksamensreglement, som du er forpligtet til at orientere dig i før afholdelse af prøverne.