EUD Oplæringsvejleder

Skab de bedste rammer for både elev og læreplads.

EUD-Oplæringsvejleder

Er du uddannelsesansvarlig og/eller daglig oplærer? Så er denne kursuspakke for dig.

Har du dagligt ansvar for oplæring af elever, og vil du gerne sikre den bedst mulige lærepladsperiode for både dem, dig og resten af virksomheden, så er dette kursus til dig.

Her bliver du klogere på virksomhedens rolle og ansvar i lærepladsperioden og på de praktiske aspekter bag elevforløbet - fra planlægning af uddannelsesplaner til at sikre et godt løbende samarbejde med skolen.

Du får redskaber til at inkludere eleverne i jeres arbejdsfællesskab og få en konstruktiv og tillidsfuld dialog med eleven samt et større kendskab til effektiv læring. Du bliver også god til at fremme trivslen blandt dine elever, så de bliver på lærepladsen under hele forløbet.

Denne kursuspakke består af to AMU-kurser:

 • EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige (49995)
 • EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer (49998)

Læs mere om de to kurser nedenfor.

Gå til tilmelding

Kom i gang

AMU-koder
49995
49998
Tilmeldingsfrist
05-11-2024
Startdato
05-11-2024
Slutdato
06-11-2024
Lokation
Valby
Varighed
2 dage
Pris
DKK 416,00
Ledige pladser
14

Første kursus: Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Kurset er målrettet elevansvarlige, der varetager den daglige oplæring af elever.

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at være klædt på til at sikre et positiv, konstruktivt og tillidsskabende samarbejde uanset hvem det er, der kommer ind i jeres medarbejderstab. Det hjælper både eleven med at få et rart og lærerigt forløb, og virksomheden med at få en glad og engageret elev, der kan indgå positivt i jeres daglige arbejde.

Du får også redskaber til at sætte de rette rammer om elevens tid i virksomheden og sikre deres faglige udvikling i tråd med deres samlede uddannelsesforløb.

MÅLGRUPPE

Kurset er målrettet elevansvarlige, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

KURSUSBEVIS

Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

AMU-KODE

49998

Mål for første kursus:

 • Planlægge modtagelse af eleven, så vedkommende føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab.
 • Introducere arbejdsopgaver, så eleven får forståelse for deres relation til uddannelsens faglige mål.
 • Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter eleven og vedkommendes ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven i uddannelsen.
 • Bruge metoder, redskaber læringsstile til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven bliver medspiller i virksomheden.
 • Integrere eleven i virksomhedens arbejdskultur.
 • Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Andet kursus: Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige på en læreplads har det overordnede ansvar for elevens lærepladsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på.

Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver, som den uddannelsesansvarlige skal varetage, herunder:

 • Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan. 
 • Samarbejdet med skolen. 
 • Planlægning, hvordan lærlingens og virksomhedens samarbejde evalueres. 
 • Sikre at oplæringserklæringen udfyldes og underskrives. 
 • Planlægge, hvem der er elevansvarlig gennem lærepladsforløbet.
 • Information om løn og ansættelsesforhold. 
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, hvis eleven har behov for det.

MÅLGRUPPE

Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

KURSUSBEVIS

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

AMU-KODE

49995

Mål for andet kursus:

 • Planlægge og tilrettelægge elevens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning
 • Få kendskab til virksomhedens ansvar for elevens uddannelsesforløb efter love og regler for uddannelsen
 • Få kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og oplæringserklæring for eleven.
 • Få forståelse for det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og skolen om elevens præstationer og faglige udvikling
 • Anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af oplæringserklæring og elevsamtaler
 • Få forståelse for elevers forskellige baggrunde og behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • Få indsigt i, hvad der kan søges af specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelser.

Nyttig viden om AMU-kurser

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med gode muligheder for opkvalificering.

Efteruddannelse styrker både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvem er AMU-kurser for?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus på www.voksenuddannelse.dk Du logger på med en digital medarbejdersignatur, som kan bestilles på medarbejdersignatur.dk.

Når tilmeldingen er gennemført, modtager du en “kvittering” - gem den.

OBS: Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Forløb

Medmindre andet er angivet, er undervisningen på vores dagkurser mellem klokken 08:20 - 15:44.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Kursusbevis

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU-kurser. Nogle har skriftlige prøver, andre har ikke.

Der kan kun udstedes AMU-bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til en omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig og vil deltage på et AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk.

Her skal du oplyse, hvilke kurser du ønsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthjælpsmodtager eller på revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du ønsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Pris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog. Beløbet for 2024 ligger på 208 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Er du i tvivl om noget ift. priser, er du velkommen til at kontakte skolens kursusafdeling for mere info.

Pris for deltagere med videregående uddannelse

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.

Tillægspris

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.voksenuddannelse.dk.

Pris ved udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift.

Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

Godtgørelse og tilskud

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. Du kan se de aktuelle dagpengesatser på bl.a. 3F's hjemmeside.

På www.voksenuddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Tilskud fra kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler og støttemuligheder

Har du udfordringer med at læse og skrive, eller har du på anden vis brug for særlige hjælpemidler eller støtte for at kunne gennemføre et AMU-kursus? Så skriv til studievejledning@hrs.dk så snart, du har tilmeldt dig kurset. Derefter tager vores Studievejledning kontakt til dig hurtigst muligt.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 550,00.

For at søge om tilskud til kost og logi, skal du gå ind på SDBF's hjemmeside www.sdbf.dk og vælge Hotel- og Restaurantskolen. Herefter logge ind med eget NEM-id, og herfra følge vejledningen, for at udfylde den elektroniske blanket.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved vedhæftning af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå. Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Uniformer

Når du som kursist har undervisning i køkkener, skal du have en uniform på, som er godkendt til køkkenarbejde.

Du har valget mellem at medbringe din egen uniform eller låne en af skolen.

Mad på skolen

Der er et stort udvalg af spisemuligheder på skolen.  

 • Restauranten, hvor vores egne kokkeelever forbereder menuen, og tjenerelever serverer den for elever og medarbejdere. 
 • Spisehuset, hvor kantinen serverer grøn bistromad til hverdagspriser.  
 • Kaffebaren, hvor du kan købe sandwiches, kaffe, salater og frugt. 
 • Madboderne, her er du heldig at smage mad, andre elever har lavet. Det kan være alt fra tacos, sushi, brød, is og kage. 
 • Bar' Kaf, hvor vores receptionistelever serverer friskkværnet barista-kaffe til SU-venlige priser. 

Læs om vores spisesteder

Røgfri skoletid

Hotel- og Restaurantskolen har røgfri skoletid for alle, der har sin gang på skolen.

Det betyder, at man ikke må ryge i skoletiden mellem kl. 8-16 hverken på eller uden for skolens område samt til sociale sammenkomster som fredagsbar, fest og lignende uden for dette tidsrum. Forbuddet gælder for alle tobaksvarer herunder cigaretter, e-cigaretter og snus.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursusafdeling:

Anna Fie Bak Johansson
Kursusadministrator

Anna Fie Bak Johansson

M: fbj@hrs.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til konkrete kurser, fx om tilmelding, afmelding, holdstørrelser, ventelister el. lignende.

Marie Haahr Jensen
Faglig teamleder

Marie Haahr Jensen

M: mhj@hrs.dk T: 26708200

Kontakt mig, hvis du har ønsker til nye kurser og samarbejder, skræddersyede kurser til virksomheder og kommuner eller lignende.

Lene Vietz
Projekt- og kursuskonsulent

Lene Vietz

M: lmv@hrs.dk T: 22464613

Kontakt mig med generelle spørgsmål til kurser og efteruddannelse inden for AMU og IDV samt teambuilding, udlejning og events.

;

Kom i gang

AMU-koder
49995
49998
Tilmeldingsfrist
05-11-2024
Startdato
05-11-2024
Slutdato
06-11-2024
Lokation
Valby
Varighed
2 dage
Pris
DKK 416,00
Ledige pladser
14