underviser Hotel- og Restaurantskolen

Kvalitet

I samarbejde med brugerne - elever og kursister - udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen

Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for undervisning bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemføre undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.

Kvalitet

Gennemgang og nye mål

Under den årlige udarbejdelse af Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsregnskab gennemgås igangværende og afsluttede indsatser, og der defineres nye mål og indsatser.

Der kan altid løbende defineres nye målsætninger og indsatser, hvis behovet opstår. I arbejdet med de initiativer, der følger af kvalitetsregnskabet, er interessenterne i fokus.

Det er afgørende, at vi optræder serviceorienteret, og at vores daglige handlinger og ageren afspejler de brancher, som vi uddanner til.

Med interessenter mener vi såvel elever, forældre, virksomheder og andre samarbejdspartnere som ministerium, faglige organisationer og lokale uddannelsesudvalg. 

Uddannelse fra start til slut

Hotel- og Restaurantskolen har fokus på uddannelse fra start til slut. Det vil sige det tidspunkt, hvor et ungt menneske stifter bekendtskab med Hotel- og Restaurantskolen via brobygning, introduktionsforløb, Skills eller andet og senere påbegynder sit uddannelsesforløb, og hvor vi bygger relevante, nyttige og tidssvarende færdigheder og holdninger på, indtil en nybagt student eller svend kommer ud i den anden ende, suppleret med kontinuerlig efter- og videreuddannelse i et livslangt forløb.

Bestyrelsen og direktionen samt ledelsen har i fællesskab udpeget de strategiske temaer, som skal skabe rammen for vores fælles indsats frem mod målet og danner grundlag for skolens kvalitetsregnskab.

Det er ambitionen med kvalitetsregnskabet, at vi i fællesskab er med til at gøre Hotel- og Restaurantskolen førende, så vi kan skabe en fælles fremtid, som tilgodeser studerende, elever, medarbejdere samt de virksomheder og de brancher, vi dagligt samarbejder med.

Skolens kvalitetssystematik

1. Formålet med evaluering på Hotel- og Restaurantskolen er, at evalueringen:

 • Skaber bedre resultater og større tilfredshed hos skolens elever og medarbejdere
 • Bidrager til skolens systematiske kontinuerlige kvalitetssikring- og udvikling af
  uddannelserne og undervisningen
 • Understøtter resultatvurderingen af skoledelen i uddannelserne
 • Understøtter skolens kontinuerlige selvevaluering


2. Hvordan arbejder skolen med at konkretisere og prioritere kommende indsatser og mål?

Ved konkretisering og prioritering af målene, tages der udgangspunkt i den viden og de data, som skolen har fået gennem diverse både nationale og interne tilfredshedsundersøgelser. Det gælder både elever og medarbejdere samt aftagere i form af virksomheder og organisationer.

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at prioritere en indsats, der hvor kvalitetsforbedring giver det største udbytte for brugerne. Dette sker via dialog med parterne, hvor det drøftes, hvilke
indsatsområder, de anser for væsentlige på baggrund af evalueringsresultaterne.
Ud over dette inddrages krav og retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og endelig sker der en prioritering ud fra de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt for skolen, at elevtilfredshedsundersøgelserne ikke står alene. Resultaterne af undervisningen i form af karakterer m.v. er ligeledes vigtige parametre i vurderingen af kvaliteten af undervisningen.

Der er fokus på forandring i arbejdet:

 • Hvad skal være bedre?
 • Hvordan gør vi det bedre?


Der er ligeledes fokus på dialog om styrkesider og forbedringsområder, ligesom deling af viden er grundlag for det gode kvalitetsarbejde på Hotel- og Restaurantskolen.
På Hotel- og Restaurantskolen er det vigtigt, at udviklingen af skolens uddannelser og aktiviteter sker i overensstemmelse med skolens vision og mission. Derfor er der også årligt en strategisk diskussion af skolens resultater i skolens bestyrelse og ledelsesgruppe.

2.1 Organiseringen af skolens systematiske arbejde med kvalitet.

På Hotel- og Restaurantskolen har direktion og ledelse samt den kvalitetsansvarlige det overordnede ansvar for skolens arbejde med kvalitetsudviklingen. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde, således at den respektive afdelingsleder har de bedste forudsætninger for implementering på afdelingsniveau. Det er vigtigt for kvalitetsarbejdet på Hotel- og Restaurantskolen, at medarbejdere og elever er med til at tolke resultaterne af evalueringerne. Det er i det daglige møde mellem eleverne og medarbejderne, at den gode kvalitet skabes og opleves, og som det fremgår af nedenstående, sker denne involvering på mange områder.

2.2 Hvordan arbejder skolen med at fortolke og reflektere over de indsamlede data?

Der udarbejdes årligt et kvalitetsregnskab og –årshjul med udgangspunkt i skolens seks strategiske mål. Desuden arbejdes der løbende med både nationale og interne evalueringer i de respektive afdelinger, hvor medarbejderne og ledelsen sammen udvælger fokuspunkter til udarbejdelse af handleplaner med konkrete indsatser til forbedring af tilfredsheden og kvaliteten. Kvalitetsregnskab samt handleplaner offentliggøres på skolens hjemmeside.
Der er udarbejdet procedurer for at kvalitetssikre dette arbejde. De indsamlede data danner
udgangspunkt for skolens og afdelingernes handlingsplaner og indsatsområder. I handlingsplanerne kan man se, hvilke indsatsområder, der er valgt for det kommende år, hvilken leder, der er ansvarlig for handlingsplanens udførelse, samt hvilke terminer, der er opsat for handlingsplanen.

Ved refleksionen over resultaterne er der en række forhold og spørgsmål, man skal forholde sig til:

 • Er der særlige forhold, der har gjort sig gældende?
 • Hvorfor er der sket en ændring? Eller ingen ændring?
 • Er det et tilbagevendende problem eller et enkeltstående?
 • Har processen været ok?
 • Organisatorisk refleksion
  • Hvad betyder dette for helheden?
  •  Hvilke konsekvenser har det?
  •  Flere synsvinkler?

 • Lokal refleksion:
  • Er der noget, der skal gøres her og nu – isoleret?
  • Resultatet set ud fra et lokalt perspektiv?
 • Hvad vil vi gøre ved forandringsbehovet?
 • Hvordan vil vi prioritere?
 • Hvem er det vigtigt for?
 • Hvor vigtigt er det?
 • Hvem gør hvad?
 • Andet?

2.3 Hvem inddrages?

Med henblik på at kvalitetsudviklingen sker jvf. formålet, er det vigtigt for Hotel- og
Restaurantskolen, at opstillingen af forbedringstiltag sker i dialog med interessenterne.
Drøftelsen af resultaterne af evalueringerne sker derfor i mange forskellige fora:

 • Med eleverne i klasser eller hold
 • I elevråd
 • Med de lokale uddannelsesudvalg
 • I skolens bestyrelse
 • Med et udsnit af virksomhederne

Der sker også drøftelse af resultaterne og indsatsområderne i skolens interne fora:

 • I lærerteams
 • På afdelingsmøder
 • På ledelsesmøder
 • I direktionen

2.4 Benchmarking.

Hotel- og Restaurantskolen sammenligner skolens resultater med andre skoler. Eksempler på dette er:

 • Sammenligning af tilgangen til skolens uddannelser i forhold til tilsvarende skoler
 • Sammenligning af fastholdelsesarbejdet og gennemførsel i forhold til tilsvarende skoler
 • Ved deltagelse i ”Erhvervsskolernes benchmarking”


Skolen sammenligner ligeledes resultaterne med egne tidligere resultater.

2.5 Hvilke elementer kan indgå i skolens udviklingsmål?

Udvikling af:

Udviklings- og markedskontekst (Fremtid og kunden):

 • Nye mål for skolens virksomhed
 • Skolens kerneydelser
 • Uddannelser og aktiviteter

Organisationskontekst (Intern udvikling)

 • Pædagogisk tilrettelæggelse og praksis
 • Indholdet i undervisningen
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Studiemiljø
 • Udvikling af kvalitetsarbejdet
 • Andet

3. Principper for – og metoder til indsamling af data.

De nationale undersøgelser på både elevtilfredsheden og virksomhedstilfredsheden iværksættes af undervisningsministeriet i samarbejde med et eksternt firma. Undervisningsevalueringen gennemføres jf. ”Procedure for elevers evaluering på erhvervsuddannelserne”.

Hotel- og Restaurantskolen har løbende kontakt til mange virksomheder i det daglige arbejde. Med henblik på at der evalueres sammen med et bredt udsnit af virksomheder, opfordres skolens konsulenter til at medbringe og udfylde et evalueringsskema ved kontakt med virksomhederne. De interne undersøgelser varetages af skolens kvalitetsmedarbejdere.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen varetages af skolens kvalitetsansvarlig.

3.1 Hvornår sker det?

Den nationale ETU og VTU sker hvert år i fjerde kvartal. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen sker i første kvartal i ulige år. Alle evalueringer og handleplaner sker løbende igennem året og i henhold til udarbejdede procedurer.

Der gennemføres løbende undersøgelser ved start og afslutning af et undervisningsforløb, ligesom der foretages midtvejsevalueringer, hvor dette måtte være relevant.

4. Hvorledes formidles resultaterne af den gennemførte evaluering?

Resultaterne af evalueringerne og de tilhørende handlingsplaner kan ses på skolens hjemmeside, og drøftes løbende i de relevante fora på skolen.  Det er imidlertid også en opgave at synliggøre målene i udviklingsprocesserne og holde fokus på, at målene nås. Evaluering af dette er centralt i kvalitetsarbejdet.

Evaluering

Evaluering

Hotel- og Restaurantskolen deltager i ESB-netværket og gennemfører de tre målingstyper, som netværket pt. forestår. Det drejer sig om:

 1. Elevtilfredshedsmålinger ETU gennemføres én gang årligt
 2. Virksomhedstilfredshedsmålinger VTU gennemføres én gang årligt
 3. Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år (ulige år)

Desuden gennemfører skolen interne elevtilfredshedsundersøgelser på både det pædagogiske og administrative område.

Disse undersøgelser foretages løbende, således at vi hurtigere og nemmere kan ændre uhensigtsmæssige procedurer og implementere nye tiltag og indsatser. Der foretages ligeledes løbende dialog med elevråd om prioritering af indsatser.

Elevtrivsel (ETU)

Alle skolens elever får mulighed for at give udtryk for deres holdning til opholdet på Hotel- og Restaurantskolen. Skolen gennemfører årlige undersøgelser i samarbejde med analysefirmaet ENNOVA og erhvervsskolernes benchmarking.

Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse foretages typisk i 4. kvartal.

Skolen indsamler selv data, som behandles af ENNOVA. Det er også ENNOVA, der udfærdiger resultatrapporter. Du finder den seneste ETU her.

Procedurerne for det opfølgende arbejde med nationale ETU’er finder du her.

Vi bruger resultaterne af ETU’erne til at udarbejde pædagogiske handlingsplaner, så vi hele tiden har fokus på at gøre det endnu bedre.

Interne ETU’er – hvad spørger vi eleverne om?

De interne elevtilfredshedsmålinger foretages løbende. Her er der også udarbejdet procedurer for det opfølgende arbejde. Formålet med disse er, at lærergruppen omkring de enkelte klasser får indblik i elevernes trivsel på skolen og kan iværksætte indsatser på baggrund af denne viden for kommende hold.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

En gang årligt udsender ENNOVA en virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag undersøgelsen, som foregår i 4. kvartal. Som uddannelsesinstitution bruger vi virksomhedernes feedback til bl.a. at forbedre vores service overfor de virksomheder, som har elever fra Hotel- og Restaurantskolen.

Ennova hjælper med at indsamle og analysere data og har stort fokus på at anvende avancerede statistiske modeller for at kunne give de bedste og mest valide resultater.

Formålet med undersøgelsen er at sikre kvalitet i vores erhvervsuddannelser, og det er således både til gavn for elever og virksomheder, at der bliver lavet disse undersøgelser.

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Det er en central opgave for ledelsen at skabe en personalepolitik, der medvirker til realisering af skolens vision, mission og etik. Hotel- og Restaurantskolen ønsker at blive opfattet som en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel er i fokus.

Skolen ønsker at afspejle samfundet ved en tilsvarende mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og at leve op til samfundsmæssige målsætninger på socialt betonede områder.

Personalepolitikken medvirker til, at personalet til enhver tid er i stand til at udføre de arbejdsopgaver, en moderne uddannelsesinstitution skal kunne løse til gavn for virksomhederne og deres behov og forventninger til uddannelse af elever, studerende og kursister.

Medarbejdere og deres repræsentanter involveres i udviklingen af skolens personalepolitik i særlige udvalg nedsat i samarbejdsudvalget.

Det er skolens personalepolitik at være en udviklende arbejdsplads, hvor medarbejderens faglige og personlige udvikling er en del af hverdagen.

Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år. Der udarbejdes dels en overordnet skolerapport dels afdelingsrapporter for hvert enkelt ledelsesansvarsområde.

Det skal sikre, at ledere og medarbejdere kan arbejde med kvalitetsudvikling ud fra resultater for eget ansvarsområde.

Vi bruger resultaterne af MTU’en til at udarbejde handleplaner i alle afdelinger, så vi hele tiden har fokus på at udøve bedre ledelse.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Baggrund

Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne. Handlingsplanerne for øget gennemførelse skal understøtte den enkelte skoles arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.

Handlingsplanerne er et redskab for den enkelte skole i det lokale kvalitetsarbejde og skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål. Planen indeholder præcise måltal, indsatser og strategier for, hvordan skolen vil opnå de fastsatte målsætninger det enkelte år.

De fire mål

Handlingsplanen er således et styringsredskab på skolen til at prioritere indsatserne i erhvervsuddannelsesreformens fire overordnede kvalitetsmål:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

De fire klare mål fungerer også som målbare resultatmål. Resultatmålene skal bruges til den samlede opfølgning på EUD-reformen. Desuden bruges resultatmålene til at følge egen udvikling og til at sammenligne skolen med andre skoler.

Resultatmålene er operationaliseret i udvalgte indikatorer, som muliggør, at de enkelte institutioner kan måle deres resultater i forhold til de fastsatte resultatmål. Indikatorerne vil være gennemgående for ministeriets kvalitetsarbejde med institutionerne og vil derfor indgå i konceptet for Handlingsplaner for øget gennemførelse og i ministeriets kvalitetstilsyn.

Krav til indhold

Handlingsplanen skal have følgende indhold:

 1. Klare mål
  På baggrund af data i Datavarehuset skal den enkelte skole systematisk følge udviklingen i egne mål og resultater. Det skal give et bedre grundlag for, at skolerne kan tilrettelægge indsatser, der bidrager til at opfylde målene i reformen, øge elevernes læring og forbedre kvaliteten i undervisningen.
 2. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
  Den enkelte skole skal udvælge elementer i sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag samt metoder til undervisningsdifferentiering, som den vil have særligt fokus på at omsætte til praksis i de(t) kommende år. Skolen skal blandt andet gøre sig overvejelser om, hvilke forandringer der forventes opnået, og hvordan den pædagogiske ledelse løbende og systematisk vil følge op på, at det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning.
 3. Praktikpladsopsøgende arbejde
  Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde, for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
 4. Årlige temaer
  Den enkelte skole kan udvælge særlige temaer, for eksempel et strategisk indsatsområde, som den ønsker at arbejde med i de(t) kommende år. Der kan også, efter indstilling fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanen, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.

Se de seneste års handlingsplaner:

2017

2018

2019

Karakterer og fuldførelse 

Her kan du se Undervisningsministeriets statistik over fuldførelsesprocenter på de forskellige ungdomsuddannelser

De nedenstående link er til eksterne databanker, der viser statistik over elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse samt karakterer.

Eksterne links til Databanken under Ministeriet for Børn og Undervisning

 • Erhvervsuddannelserne på Hotel- og Restaurantskolen:
 1. Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse
 2. Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser
 3. Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser
 • EUX-Ernæringsassistent:
  Hotel- og Restaurantskolen startede første hold op i august 2015, og har derfor endnu ingen statistik.
 • 10. klasse:
 1. 3 mdrs. overgang til uddannelse i procent for 10. klasse
 2. Gennemsnitskarakterer
 3. Karakterfordeling på fag
 • Uddannelse til voksne
 1. Kursuskvalitet og gennemsigtighed (karakterer, gennemførelse, evaluering)
 2. Udlagt undervisning

Kvalitet i AMU

Det skal sikres, at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Roller og fælles redskaber

Lovgivningen, roller, ansvar og indhold i brugen af de fælles redskaber til kvalitetssikring beskrives i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. i kapitel 8.

Ministeriet kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol samt føre​ tilsyn med kvaliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Ud over det, er der blevet lavet en Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der i kapitel 7 beskriver, hvem der gør hvad omkring kvalitetssikringen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Vi måler vores kursisternes tilfredshed med undervisningen på www.viskvalitet.dk.

Se kursisttilfredsheden for 2019 og 2020.

Søren Poul Nielsen

Spørgsmål til kvalitet på skolen?

Vicedirektør

Søren Poul Nielsen