underviser Hotel- og Restaurantskolen

Kvalitet

I samarbejde med brugerne - elever og kursister - udvikler skolen løbende kvaliteten af kerneydelsen

Skolen modtager kvalitetstilskud, såfremt Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. samt aktuelle kvalitetsbekendtgørelser for undervisning bliver efterlevet.

Skolen har ansvaret for at gennemføre undervisningen med en god kvalitet, som overvåges af ministeriet via tilsyn.

Kvalitet

Gennemgang og nye mål

Under den årlige udarbejdelse af Hotel- og Restaurantskolens kvalitetsregnskab gennemgås igangværende og afsluttede indsatser, og der defineres nye mål og indsatser.

Der kan altid løbende defineres nye målsætninger og indsatser, hvis behovet opstår. I arbejdet med de initiativer, der følger af kvalitetsregnskabet, er interessenterne i fokus.

Det er afgørende, at vi optræder serviceorienteret, og at vores daglige handlinger og ageren afspejler de brancher, som vi uddanner til.

Med interessenter mener vi såvel elever, forældre, virksomheder og andre samarbejdspartnere som ministerium, faglige organisationer og lokale uddannelsesudvalg. 

Uddannelse fra start til slut

Hotel- og Restaurantskolen har fokus på uddannelse fra start til slut. Det vil sige det tidspunkt, hvor et ungt menneske stifter bekendtskab med Hotel- og Restaurantskolen via brobygning, introduktionsforløb, Skills eller andet og senere påbegynder sit uddannelsesforløb, og hvor vi bygger relevante, nyttige og tidssvarende færdigheder og holdninger på, indtil en nybagt student eller svend kommer ud i den anden ende, suppleret med kontinuerlig efter- og videreuddannelse i et livslangt forløb.

Bestyrelsen og direktionen samt ledelsen har i fællesskab udpeget de strategiske temaer, som skal skabe rammen for vores fælles indsats frem mod målet og danner grundlag for skolens kvalitetsregnskab.

Det er ambitionen med kvalitetsregnskabet, at vi i fællesskab er med til at gøre Hotel- og Restaurantskolen førende, så vi kan skabe en fælles fremtid, som tilgodeser studerende, elever, medarbejdere samt de virksomheder og de brancher, vi dagligt samarbejder med.

Skolens kvalitetssystematik

1. Formålet med evaluering på Hotel- og Restaurantskolen er, at evalueringen:

 • Skaber bedre resultater og større tilfredshed hos skolens elever og medarbejdere
 • Bidrager til skolens systematiske kontinuerlige kvalitetssikring- og udvikling af
  uddannelserne og undervisningen
 • Understøtter resultatvurderingen af skoledelen i uddannelserne
 • Understøtter skolens kontinuerlige selvevaluering


2. Hvordan arbejder skolen med at konkretisere og prioritere kommende indsatser og mål?

Ved konkretisering og prioritering af målene, tages der udgangspunkt i den viden og de data, som skolen har fået gennem diverse både nationale og interne tilfredshedsundersøgelser. Det gælder både elever og medarbejdere samt aftagere i form af virksomheder og organisationer.

Hotel- og Restaurantskolen ønsker at prioritere en indsats, der hvor kvalitetsforbedring giver det største udbytte for brugerne. Dette sker via dialog med parterne, hvor det drøftes, hvilke
indsatsområder, de anser for væsentlige på baggrund af evalueringsresultaterne.
Ud over dette inddrages krav og retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og endelig sker der en prioritering ud fra de ressourcer, der er til rådighed. Det er vigtigt for skolen, at elevtilfredshedsundersøgelserne ikke står alene. Resultaterne af undervisningen i form af karakterer m.v. er ligeledes vigtige parametre i vurderingen af kvaliteten af undervisningen.

Der er fokus på forandring i arbejdet:

 • Hvad skal være bedre?
 • Hvordan gør vi det bedre?


Der er ligeledes fokus på dialog om styrkesider og forbedringsområder, ligesom deling af viden er grundlag for det gode kvalitetsarbejde på Hotel- og Restaurantskolen.
På Hotel- og Restaurantskolen er det vigtigt, at udviklingen af skolens uddannelser og aktiviteter sker i overensstemmelse med skolens vision og mission. Derfor er der også årligt en strategisk diskussion af skolens resultater i skolens bestyrelse og ledelsesgruppe.

2.1 Organiseringen af skolens systematiske arbejde med kvalitet.

På Hotel- og Restaurantskolen har direktion og ledelse samt den kvalitetsansvarlige det overordnede ansvar for skolens arbejde med kvalitetsudviklingen. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde, således at den respektive afdelingsleder har de bedste forudsætninger for implementering på afdelingsniveau. Det er vigtigt for kvalitetsarbejdet på Hotel- og Restaurantskolen, at medarbejdere og elever er med til at tolke resultaterne af evalueringerne. Det er i det daglige møde mellem eleverne og medarbejderne, at den gode kvalitet skabes og opleves, og som det fremgår af nedenstående, sker denne involvering på mange områder.

2.2 Hvordan arbejder skolen med at fortolke og reflektere over de indsamlede data?

Der udarbejdes årligt et kvalitetsregnskab og –årshjul med udgangspunkt i skolens seks strategiske mål. Desuden arbejdes der løbende med både nationale og interne evalueringer i de respektive afdelinger, hvor medarbejderne og ledelsen sammen udvælger fokuspunkter til udarbejdelse af handleplaner med konkrete indsatser til forbedring af tilfredsheden og kvaliteten. Kvalitetsregnskab samt handleplaner offentliggøres på skolens hjemmeside.
Der er udarbejdet procedurer for at kvalitetssikre dette arbejde. De indsamlede data danner
udgangspunkt for skolens og afdelingernes handlingsplaner og indsatsområder. I handlingsplanerne kan man se, hvilke indsatsområder, der er valgt for det kommende år, hvilken leder, der er ansvarlig for handlingsplanens udførelse, samt hvilke terminer, der er opsat for handlingsplanen.

Ved refleksionen over resultaterne er der en række forhold og spørgsmål, man skal forholde sig til:

 • Er der særlige forhold, der har gjort sig gældende?
 • Hvorfor er der sket en ændring? Eller ingen ændring?
 • Er det et tilbagevendende problem eller et enkeltstående?
 • Har processen været ok?
 • Organisatorisk refleksion
  • Hvad betyder dette for helheden?
  •  Hvilke konsekvenser har det?
  •  Flere synsvinkler?

 • Lokal refleksion:
  • Er der noget, der skal gøres her og nu – isoleret?
  • Resultatet set ud fra et lokalt perspektiv?
 • Hvad vil vi gøre ved forandringsbehovet?
 • Hvordan vil vi prioritere?
 • Hvem er det vigtigt for?
 • Hvor vigtigt er det?
 • Hvem gør hvad?
 • Andet?

2.3 Hvem inddrages?

Med henblik på at kvalitetsudviklingen sker jvf. formålet, er det vigtigt for Hotel- og
Restaurantskolen, at opstillingen af forbedringstiltag sker i dialog med interessenterne.
Drøftelsen af resultaterne af evalueringerne sker derfor i mange forskellige fora:

 • Med eleverne i klasser eller hold
 • I elevråd
 • Med de lokale uddannelsesudvalg
 • I skolens bestyrelse
 • Med et udsnit af virksomhederne

Der sker også drøftelse af resultaterne og indsatsområderne i skolens interne fora:

 • I lærerteams
 • På afdelingsmøder
 • På ledelsesmøder
 • I direktionen

2.4 Benchmarking.

Hotel- og Restaurantskolen sammenligner skolens resultater med andre skoler. Eksempler på dette er:

 • Sammenligning af tilgangen til skolens uddannelser i forhold til tilsvarende skoler
 • Sammenligning af fastholdelsesarbejdet og gennemførsel i forhold til tilsvarende skoler
 • Ved deltagelse i ”Erhvervsskolernes benchmarking”


Skolen sammenligner ligeledes resultaterne med egne tidligere resultater.

2.5 Hvilke elementer kan indgå i skolens udviklingsmål?

Udvikling af:

Udviklings- og markedskontekst (Fremtid og kunden):

 • Nye mål for skolens virksomhed
 • Skolens kerneydelser
 • Uddannelser og aktiviteter

Organisationskontekst (Intern udvikling)

 • Pædagogisk tilrettelæggelse og praksis
 • Indholdet i undervisningen
 • Medarbejdere
 • Ledelse
 • Studiemiljø
 • Udvikling af kvalitetsarbejdet
 • Andet

3. Principper for – og metoder til indsamling af data.

De nationale undersøgelser på både elevtilfredsheden og virksomhedstilfredsheden iværksættes af undervisningsministeriet i samarbejde med et eksternt firma. Undervisningsevalueringen gennemføres jf. ”Procedure for elevers evaluering på erhvervsuddannelserne”.

Hotel- og Restaurantskolen har løbende kontakt til mange virksomheder i det daglige arbejde. Med henblik på at der evalueres sammen med et bredt udsnit af virksomheder, opfordres skolens konsulenter til at medbringe og udfylde et evalueringsskema ved kontakt med virksomhederne. De interne undersøgelser varetages af skolens kvalitetsmedarbejdere.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen varetages af skolens kvalitetsansvarlig.

3.1 Hvornår sker det?

Den nationale ETU og VTU sker hvert år i fjerde kvartal. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen sker i første kvartal i ulige år. Alle evalueringer og handleplaner sker løbende igennem året og i henhold til udarbejdede procedurer.

Der gennemføres løbende undersøgelser ved start og afslutning af et undervisningsforløb, ligesom der foretages midtvejsevalueringer, hvor dette måtte være relevant.

4. Hvorledes formidles resultaterne af den gennemførte evaluering?

Resultaterne af evalueringerne og de tilhørende handlingsplaner kan ses på skolens hjemmeside, og drøftes løbende i de relevante fora på skolen.  Det er imidlertid også en opgave at synliggøre målene i udviklingsprocesserne og holde fokus på, at målene nås. Evaluering af dette er centralt i kvalitetsarbejdet.

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

Evaluering

Evaluering

Hotel- og Restaurantskolen deltager i ESB-netværket og gennemfører de tre målingstyper, som netværket pt. forestår. Det drejer sig om:

 1. Elevtilfredshedsmålinger ETU gennemføres én gang årligt
 2. Virksomhedstilfredshedsmålinger VTU gennemføres én gang årligt
 3. Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år (ulige år)

Desuden gennemfører skolen interne elevtilfredshedsundersøgelser på både det pædagogiske og administrative område.

Disse undersøgelser foretages løbende, således at vi hurtigere og nemmere kan ændre uhensigtsmæssige procedurer og implementere nye tiltag og indsatser. Der foretages ligeledes løbende dialog med elevråd om prioritering af indsatser.

Elevtilfredshed, -trivsel og -sundhed

Skolens elever inddrages i udvikling af undervisningen Hotel- og Restaurantskolen, og skolen forholder sig løbende til deres trivsel. Dette sker blandt andet gennem:

 • Nationale trivselsmålinger
 • Interne elevtilfredshedsundersøgelser
 • Ungeprofilundersøgelsen
 • Elevrådet
 • Bestyrelsens elevrepræsentanter

Skolen gennemfører de årlige, nationale trivselsmålinger, typisk i fjerde kvartal. Resultater af de nationale trivselsmålinger findes her, og skolens procedurer i den forbindelse finder du her.

Skolen gennemfører interne elevtilfredsundersøgelser i alle klasser cirka halvvejs i skoleforløbet og følger op på resultaterne foretager opfølgning med de pågældende klasser med deltagelse af kontaktlærer og den relevante afdelingsleder. Derudover drøfter lærerteams løbende resultater af elevtilfredshedsundersøgelser og samarbejder om justeringer af undervisningen på den baggrund.

Formålet med disse drøftelser er, at afdelingsleder og lærergruppen, der underviser de enkelte klasser, får indblik i elevernes tilfredshed og trivsel på skolen og kan iværksætte indsatser på baggrund af denne viden for kommende hold.

Skolen gennemfører som del af sit partnerskab med Københavns Kommune om bedre trivsel og sundhed årligt desuden den såkaldte Ungeprofilundersøgelse. Resultaterne, der blandt andet vedrører elevernes oplevelse af egen trivsel, sundhed og uddannelse, drøftes med den samlede lærergruppe.

Endelig har skolens elevrepræsentanter i bestyrelsen løbende dialog med skolens direktør, lige som elevråd holder månedlige møder med skolens vicedirektør, herunder om skolens arbejde med arbejdet med trivsel og udvikling af undervisningsmiljøet.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

En gang årligt udsender ENNOVA en virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag undersøgelsen, som foregår i 4. kvartal. Som uddannelsesinstitution bruger vi virksomhedernes feedback til bl.a. at forbedre vores service overfor de virksomheder, som har elever fra Hotel- og Restaurantskolen.

Ennova hjælper med at indsamle og analysere data og har stort fokus på at anvende avancerede statistiske modeller for at kunne give de bedste og mest valide resultater.

Formålet med undersøgelsen er at sikre kvalitet i vores erhvervsuddannelser, og det er således både til gavn for elever og virksomheder, at der bliver lavet disse undersøgelser.

Læs undersøgelsen for 2022

Læs undersøgelsen for 2021

Læs undersøgelsen for 2020

Læs undersøgelsen for 2019

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Det er en central opgave for ledelsen at skabe en personalepolitik, der medvirker til realisering af skolens vision, mission og etik. Hotel- og Restaurantskolen ønsker at blive opfattet som en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel er i fokus.

Skolen ønsker at afspejle samfundet ved en tilsvarende mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og at leve op til samfundsmæssige målsætninger på socialt betonede områder.

Personalepolitikken medvirker til, at personalet til enhver tid er i stand til at udføre de arbejdsopgaver, en moderne uddannelsesinstitution skal kunne løse til gavn for virksomhederne og deres behov og forventninger til uddannelse af elever, studerende og kursister.

Medarbejdere og deres repræsentanter involveres i udviklingen af skolens personalepolitik i særlige udvalg nedsat i samarbejdsudvalget.

Det er skolens personalepolitik at være en udviklende arbejdsplads, hvor medarbejderens faglige og personlige udvikling er en del af hverdagen.

Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år. Der udarbejdes dels en overordnet skolerapport dels afdelingsrapporter for hvert enkelt ledelsesansvarsområde.

Det skal sikre, at ledere og medarbejdere kan arbejde med kvalitetsudvikling ud fra resultater for eget ansvarsområde.

Vi bruger resultaterne af MTU’en til at udarbejde handleplaner i alle afdelinger, så vi hele tiden har fokus på at udøve bedre ledelse.

Kvalitet i AMU

Hotel- og Restaurantskolen lægger stor vægt på, at vores kunder er tilfredse og vi arbejder løbende med at udvikle kvaliteten af indholdet og udbuddet af vores arbejdsmarkeds- og efteruddannelser. 

Kvalitetssystemet skal være med at kvalitetssikre udbud og administration af AMU og styrke det eksisterende kvalitetssystem i relation til arbejdsmarkedsuddannelser.

Det skal sikres, at kvalitetsprocedurerne støtter op om skolens overholdelse af regelsættet for AMU.

Roller og fælles redskaber

Lovgivningen, roller, ansvar og indhold i brugen af de fælles redskaber til kvalitetssikring beskrives i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. i kapitel 8.

Ministeriet kan fastsætte regler om kvalitetsudvikling og -kontrol samt føre​ tilsyn med kvaliteten på arbejdsmarkedsuddannelserne.

Ud over det, er der blevet lavet en Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., der i kapitel 7 beskriver, hvem der gør hvad omkring kvalitetssikringen af arbejdsmarkedsuddannelserne.

Vi måler vores kursisternes tilfredshed med undervisningen på www.viskvalitet.dk.

Se kursisttilfredsheden for 2019 og 2020

Se kursisttilfredsheden for 2021

Udlagt undervising

Hotel- og Restaurantskolen har udlagt undervisningen på en række kurser.

AMU-kurser på College360

   
   


Udbudsgodkendelse: Hotel- og Restaurantskolen - Vigerslev Allé 18, 2500 København
Afholdende institution: College360 - Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg

Tilmelding foregår via College360's hjemmeside.

AMU-kurser på Campus Bornholm

Barista: Avanceret tilberedning af kaffedrikke 18.03.2024 – 20.03.2024
Barista 1: Tilberedning af kaffe, kakao og the (20806) 15.04.2024 – 29.05.2024
Servering af øl, drinks og alkoholfrie drikke (43733) 15.04.2024 – 29.05.2024
Gæstevejledning om vinens dyrkning & fremstilling (48793) 15.04.2024 – 29.05.2024
Servering og service i restauranten (48873) 15.04.2024 til 29.05.2024


Afholdte kurser

Mad til vegetarer og veganere (48781) 13.11.2023  – 15.11.2023
Mad til børn - sunde børn 26.09.2023 – 28.09.2023
Receptionens innovative serviceydelser (48009) 06.03.2023 – 30.06.2023
Barista-, kaffe- og theoplevelser (48866) 27.02.2023 – 30.06.2023
Mad til vegetarer og veganere (48781) 14.11.2022 - 16.11.2022
Mad til vegetarer og veganere (48781) 31.10.2022 – 02.11.2022
Internationalisering af mad niveau 2 (04426) 03.10.2022 -  07.10.2022
Mad til vegetarer og veganere (48781) 22.08.2022 - 24.08.2022
Mad til vegetarer og veganere (48781)   01.01.2022 – 30.06.2022
Barista, kaffe- og theoplevelser (48866) 03.05.2022 – 05.05.2022
Barista, kaffe- og theoplevelser (48866) 26.04.2022 – 28.04.2022

 

Udbudsgodkendelse: Hotel- og Restaurantskolen - Vigerslev Allé 18, 2500 København
Afholdende institution: Campus Bornholm - Minervavej 1, 3700 Rønne

Tilmelding foregår via Campus Bornholms hjemmeside.

Søren Poul Nielsen

Spørgsmål til kvalitet på skolen?

Konst. direktør

Søren Poul Nielsen