Privatlivspolitik - elever

Sådan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

1) Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Hotel- og Restaurantskolen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby
CVR-nr.: 1186 1571
Telefon: +45 3386 2200
Mail: hrs@hrs.dk

2) Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, IT Center Nord.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@itcn.dk
På telefon: +45 7250 5999
Ved brev: Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3) Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

At sikre gennemførslen af din uddannelse (10. klasse, erhvervsuddannelser, eux)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Erhvervsskoleloven
Lov om gymnasiale uddannelser

3.1 Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til offentlig myndighedsudøvelse). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er blandt andet billede til brug af ID-kort.

4) Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
 • CPR-nummer
 • Væsentlige sociale problemer
 • Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.

5) Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine personoplysninger hvor det er relevant i forhold til følgende modtagere:

 • Undervisningsministeriet
 • Arbejdsgivere
 • SDBF.dk
 • Kommuner

6) Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS hvis du indgår aftale om praktik i udlandet med en arbejdsgiver. Oplysningen omhandler skoleperioder.
Det drejer sig om arbejdsgivere som kan være beliggende i lande uden for EU og EØS.

7) Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Optagelse.dk
 • Uno Ung
 • Brobygning.net
 • Jobcentre
 • A-kasser
 • Kommuner
 • Uddannelsesaftaler
 • UU-vejleder
 • Produktionsskoler
 • Udbudsportalen
 • UDDATA+
 • Elevplan
 • Easy P

8) Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger 5 år efter endt uddannelse, dog vil eksamensbevis og underbyggende dokumenter blive gemt i 30 år.

9) Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10) Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

10.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

10.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

10.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

10.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

10.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

10.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

11) Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.