Vi gør Ernæringsassistent til en attraktiv uddannelse

Fælles front skal gøre uddannelsen til ernæringsassistent mere attraktiv i Region Hovedstaden

Hovedstadsområdet oplever større og større mangel på arbejdskraft blandt ernæringsassistenter, og derfor har Hotel- og Restaurantskolen indledt et samarbejde med Region Hovedstaden, der skal sikre større optag og lavere frafald på skolens ernæringsassistentuddannelse.

Det sker gennem en række initiativer, der har til mål at understøtte elever gennem hele deres uddannelse - både i skoleperioder og ude på lærepladsen. Initiativer, der skal baseres på et stærkt datagrundlag og et tæt samarbejde med branchen.

Projektets detaljer

Baggrund for projektet

På ernæringsassistentområdet står Region Hovedstaden på en brændende platform! Branchen har store udfordringer med mangel på arbejdskraft i hovedstadsområdet (antallet af uddannede ernæringsassistenter er faldet 20,3% fra 2005 til 2020).

Skolerne rekrutterer ikke nok elever til uddannelserne i forhold til behovet på arbejdsmarkedet og heller ikke i forhold til efterspørgslen på elever fra lærepladsvirksomhederne. Inden for de næste 20 år forventes det, at der vil være 30% færre faglærte ernæringsassistenter på markedet, mens der samtidigt forventes at komme et større behov inden for ernæringsassistenternes arbejdsområder: børn & unges måltider, ældremåltider, patientforplejning mm.

Dette kommer forventeligt til at skabe en stor ubalance mellem udbud og efterspørgsel - en ubalance, som vi allerede ser begyndelsen på nu.

En stor del af de elever, som finder uddannelsen attraktiv, er elever på over 30 år med anden etnisk herkomst end dansk, men desværre falder en del elever inden for denne målgruppe fra i løbet af uddannelsen. Der ligger derfor et stort potentiale i forhold til at fastholde og skabe bedre trivsel på uddannelsen for denne gruppe elever – dette både på skolen og i læretiden.

Indhold

I starten af projektperioden er der afsat midler til at lave en målgruppeanalyse af elevgruppen ”elever med anden etnisk herkomst end dansk”, som skal give os et validt datagrundlag at støtte os op ad, når vi designer de elevrettede, understøttende aktiviteter.

Igennem projektperioden vil elever på Grundforløb 2 og Hovedforløb 1 blive skemalagt med en række aktiviteter med forskellige formål: Vi vil arbejde mere målrettet med at gøre eleverne helt klar til at starte i en lærepladsvirksomhed efter grundforløbet ved at fokusere på branchekendskab, dansk arbejdskultur og dilemmaer, man kan møde på en læreplads.

Vi vil sørge for, at eleverne inden for målgruppen tilbydes et målrettet sprogforløb, hvor de forbedrer deres danskkundskaber med særligt branchefokus.

Ud over de skemalagte aktiviteter giver midlerne i projektet os mulighed for at afprøve forskellige koncepter i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe de svageste elever videre i uddannelsen. Vi vil tilbyde 1:1 vejledning, IT værksted og en række initiativer til at højne fællesskabet og understøtte de svageste elever; herunder bl.a. lektiehjælp i kontakttimer, dobbeltunderviser på udvalgte fag samt strukturerede check-up besøg hos elever i lære, både umiddelbart efter opstart og efter 1. skoleperiode på hovedforløbet.  

Sideløbende med projektet ligger en indsats i at styrke samarbejdet med branchen, som vi vil invitere indenfor til at hjælpe med at sikre bedre trivsel og understøtte elever igennem hele uddannelsen.

Projektperiode

Januar 2023 til marts 2025

Projektet er støttet af Region Hovedstaden

Anne Marie Brinkler

For mere information, kontakt da:

Projektleder

Anne Marie Brinkler