Procedurer i forbindelse med krænkende adfærd

Hvornår er adfærd krænkende, diskriminerende eller chikanerende?

Det kan være svært at vide, hvornår nogens opførsel er krænkende eller grænseoverskridende. Som udgangspunkt er der tale om krænkende adfærd, hvis du oplever, at en anden person opfører sig på en måde eller siger noget, der overskrider dine grænser eller gør dig utilpas/ubehageligt til mode. Det kan for eksempel være ved brug sexistisk, racistisk eller homofobisk retorik.

Det kan både være i et enkelt tilfælde eller gentagne gange.

For os er der tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer udsætter andre personer for upassende adfærd.

Det er uden betydning om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er de krænkende handlinger, der er centrale.

Ligebehandlingslovens definition på sexchikane:

”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed, navnlig ved at skabe truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”

Institut for menneskerettigheders definition på racisme:

“Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse”

Institut for menneskerettigheders definition på diskrimination:

“Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre, det vil sige, at årsagen til forskelsbehandlingen ikke kan retfærdiggøres på et lovligt grundlag. Diskrimination kan have flere grunde – eksempelvis køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse”

Hvad gør du, hvis du har været udsat for krænkende adfærd

Hvis du har været udsat for krænkende adfærd eller chikane har du forskellige muligheder. Det gælder også hvis du er usikker på, hvilke konsekvenser din henvendelse kan få eller om din henvendelse er ”seriøs” nok. Vi anbefaler, at du i alle tilfælde kontakter os, hvis du:

 • ønsker at tale med nogen om dine oplevelser
 • er i tvivl om, hvad du har oplevet
 • er i tvivl om, hvad du kan gøre
 • har brug for hjælp til at komme videre
 • ønsker at anmelde nogen for krænkende adfærd eller diskrimination

Du forpligter dig ikke til noget ved at kontakte os. Det er dig, der bestemmer, hvad du vil dele med os, og skolen går ikke videre med din henvendelse, medmindre du ønsker det.

Du kan kontakter os på skolen på mange måder. Det er ofte et spørgsmål om, hvem du har tillid til. Men for at sikre at der altid er et sikkert sted at henvende sig, har vi besluttet, at der er to formelle veje, du altid kan gå til:

– Du kan kontakte skolens HR. Du kan sende en mail til HR-chef, Britt Dyg Haun bha@hrs.dk

– Du kan kontakte skolens direktør, Anne-Birgitte Agger (Gigger). Skriv til gigger@hrs.dk

Du behøver ikke beskrive dit problem detaljeret i mailen. Foretrækker du at forklare det personligt, så skriv blot dit telefonnummer, og så ringer vi dig op.

Men kontaktmulighederne på skolen er flere, og du må selv vurdere, hvem du vil være mest tryg ved at henvende dig til. Alle er forpligtet til at gå videre med din henvendelse, hvis du ønsker det.  Det kan være:

 • Din lærer eller nærmeste studieleder
 • Skolens studievejledere
 • En fra skolens ledelse eller direktion
 • Eller som beskrevet ovenfor kan du kontakte direktøren eller HR.
 • Endelig har du mulighed for at kontakte skolens elevombud, der både kan være din bisidder ved en sag eller gå videre på dine vegne.

Du kan både henvende dig mundtligt og skriftligt til alle parter.

Sådan foregår en klagesag

Ønsker du at gå videre med din sag, enten med det samme eller efter eventuelle møder, skal du sende en beskrivelse af din oplevelse til en af ovenstående. HR og skolens direktør modtager din sag og vurderer, hvordan skolen går videre med den. Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi tager dem alvorligt.

Når vi får en formel klage, sker følgende:

 1. Vi foretager en indledende vurdering af din sag, og alle sager undersøges og behandles efter Forvaltningsloven.
 2. Du bliver efterfølgende kontaktet af en af skolens ledere, og typisk afholdes et møde, hvor du kan have en bisidder med – f.eks. en ven, et familiemedlem, din fagforening eller skolens elevombud.
 3. På baggrund af din henvendelse foretages en vurdering af, hvilke mulige tilbud eller nødvendige tiltag din henvendelse giver anledning til. Det er en individuel vurdering, der afhænger af den konkrete situation, og der tages højde for både den krænkedes såvel som krænkerens retssikkerhed.

Hvis det viser sig, at der er tale om mobning, seksuel chikane, diskrimination eller lign., kan det medføre disciplinære sanktioner efter de gældende regler – antimobbestrategi og studiereglement. Egentlige strafbare forhold meldes til Politiet.

Hvis der vurderes, at der er brug for handling, som ikke hører under disciplinærreglerne, kan der i nogle tilfælde iværksættes tilbud om konfliktmægling og henvises til individuelle samtaletilbud.