Om AMU

Hvorfor efteruddannelse?

I Danmark har vi et unikt efteruddannelsessystem med næsten uudtømmelige muligheder for opkvalificering af medarbejdere.

Med efteruddannelse styrkes både den enkelte medarbejders kompetencer og fremtid samt virksomhedens samlede professionalisme.

Hvad er AMU og hvem kan deltage?

AMU står for ‘arbejdsmarkedsuddannelse’, og retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere i private og offentlige virksomheder såvel som ledige og selvstændige erhvervsdrivende.

For at deltage i et AMU-kursus skal man have fast bopæl eller være beskæftiget i Danmark.

Kursisternes danskkundskaber skal være så gode, at de kan følge undervisningen på dansk. (Vi anbefaler Trin 3, niveau 4)

Tilmelding

Det er ved lov obligatorisk, at ansatte eller virksomheder og selvstændige tilmelder sig kurser via www.efteruddannelse.dk.

For at kunne bruge www.efteruddannelse.dk skal du have en digital medarbejdersignatur. Den fås nemmest hos den person, der er administrator i virk.dk på din arbejdsplads.

Her fra siden linker vi direkte til tilmeldingen for hvert kursus.

På efteruddannelse.dk logger du på med digital signatur, som kan bestilles på www.virk.dk.

OBS: Det er en god idé at få det praktiske på plads i god tid. For de fleste virksomheder går det hurtigt, men hvis virksomheden ikke allerede har digitale medarbejdersignaturer, kan det tage nogle dage at få dem leveret via www.danid.dk eller www.Virk.dk.

Når tilmeldingen er gennemført

… modtager du en bekræftende “kvittering” på www.efteruddannelse.dk, som er en god idé at gemme.

Husk tildeling af rettighederne ‘Ret til at administrere VEU kurser’ og ‘Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud’.

Indkaldelse til kursus finder sted senest to uger før kursusstart.

Dagkurserne undervises med 7,4 time pr. dag imellem kl. 08.00-17.00.

Aftenkurserne undervises med 6,06 time pr. aften imellem kl. 16.00-22.10.

Hotel- og Restaurantskolen forbeholder sig ret til at aflyse et kursus, hvis der ikke er tilstrækkelig tilslutning.

Pr. 2. januar 2020 er der indlagt en prøve den sidste dag, på alle AMU kurser.

Der kan kun udstedes AMU bevis til en deltager, der har bestået prøven. Hvis deltageren ikke består prøven, har deltageren ret til 1 omprøve.

Klager over forhold ved prøver skal indgives skriftligt og være begrundet, senest 10 hverdage efter bedømmelsen er modtaget.

For ledige

Er du ledig og vil deltage på et AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:
Har du ret til 6-ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via mail til kursus@hrs.dk. Her skal du oplyse, hvilke kurser du ønsker at deltage i samt personlige oplysninger. Vi fremsender de relevante blanketter til dig, som skal godkendes af henholdsvis din a-kasse og dit jobcenter, og jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Er du kontanthjælpsmodtager eller på revalidering, skal du via kommunen/jobcentret have lavet en uddannelsesplan og godkendt kurserne, du ønsker at deltage i.
Kommunen/jobcenteret skal dernæst sende betalingstilsagn til skolen.

Du er ikke optaget på kurset, før skolen har modtaget det godkendte betalingstilsagn fra jobcentret.

Deltagerbetaling/kursuspris

For beskæftigede er deltagerbetalingen fastsat i Undervisningsministeriets takstkatalog.
Beløbet for 2021 ligger på 126-164 kr. pr. dag afhængig af kursustype.

Kurserne varer typisk to, tre, fem eller ti dage i ét stræk eller som splitkurser med f.eks. én dag om ugen i fem uger.

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, skal man betale fuld pris for kurset.
Kommunen/jobcentret betaler ligeledes fuld pris for kurserne.
Du kan se den fulde pris her (eksternt link – søg på skolefaget/fagkode i feltet under AMU).

På nogle af kurserne kan der være tillægspriser i forbindelse med særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Det fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus på www.efteruddannelse.dk.

Udeblivelse

Ved udeblivelse på første kursusdag eller ved framelding senere end seks hverdage før første kursusdag, må skolen opkræve en afgift. Under visse omstændigheder kan arbejdsgiveren fritages for at betale afgiften.

VEU-godtgørelse

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats.

www.efteruddannelse.dk kan virksomheden søge VEU-godtgørelse til medarbejdernes AMU-kurser.

Det er også muligt at søge befordringstilskud i den samme ansøgningsblanket. Få intro til VEU-godtgørelse på uddannelsesguiden.dk eller på veug.dk, hvis du vil dybere i detaljen.

Kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Beskæftigede lønmodtagere.
– Selvstændige erhvervsdrivende.

Kursister, der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse:

– Personer i skånejob med løntilskud.
– Personer under uddannelse eller i praktik.
– Kontanthjælpsmodtagere/personer under revalidering.
– Personer med en videregående uddannelse.
-Forsikrede ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kompetencefonde

Virksomheder har fra 1. januar 2009 fået mulighed for at søge tilskud til ansattes selvvalgte kurser og uddannelser i de nye kompetencefonde.

Det er virksomheden eller medarbejderen, der søger om tilskuddet. Der kan søges tilskud, hvis man indbetaler til Hotel- , Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond.

Medarbejderen, der søges for, skal have været ansat i virksomheden i ni måneder.

Ansøgningsskema og nærmere information kan findes på www.kompetencefonde.dk

Hjælpemidler til kurser

Hvis en kursist i AMU har brug for særligt udstyr eller særlige hjælpemidler for at kunne gennemføre AMU-uddannelse på lige vilkår med andre kursister,  kan SPS-koordinator og læsevejleder Lars Bjørn Kristensen kontaktes på lbk@hrs.dk  – meget gerne samtidig med tilmeldingen til et givent kursus.

Kost og logi

Du skal selv booke et værelse på det hotel, hvor du vil bo.

Der udbetales kun tilskud til kost og logi ved aflevering af gyldig dokumentation i form af boner, regninger eller kvitteringer, hvor dato og købssted skal fremgå.

Der ydes kun tilskud til kosten i forbindelse med logi.

Der afregnes tilskud til kost og logi pr. dag på maks. kr. 500,00.

Er der boner, regninger eller kvitteringer, der dækker for kost til flere dage, skal disse datoer føres på afregningsblanketten.

Der ydes kun tilskud til og med frokost på kursets sidste dag.

Efter endt kursus skal du senest fire uger efter sidste kursusdag sende afregningsblanketten sammen med dine boner, regninger eller kvitteringer til Connie H. Lyholmer i kursusadministrationen.

Pengene vil blive indsat på din nem-konto hurtigst muligt.

Kvalitet

Vi arbejder løbende med at udvikle kvaliteten af indholdet og udbuddet af vores efteruddannelser. Derfor måler vi vores kursisters tilfredshed med undervisningen på www.viskvalitet.dk, som er arbejdsmarkeds-uddannelsernes elektroniske evalueringssystem. Du finder resultaterne fra de seneste år her:

2018

2017

2016

2015

2014