Handlingsplan for øget gennemførelse

Alle erhvervsskoler skal årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at skolen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne. Handlingsplanerne for øget gennemførelse skal understøtte den enkelte skoles arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens (pdf) fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.

Handlingsplanerne er et redskab for den enkelte skole i det lokale kvalitetsarbejde og skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål. Planen indeholder præcise måltal, indsatser og strategier for, hvordan skolen vil opnå de fastsatte målsætninger det enkelte år.

Handlingsplanen er således et styringsredskab på skolen til at prioritere indsatserne i erhvervsuddannelsesreformens fire overordnede kvalitetsmål:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

De fire klare mål fungerer også som målbare resultatmål. Resultatmålene skal bruges til den samlede opfølgning på EUD-reformen. Desuden bruges resultatmålene til at følge egen udvikling og til at sammenligne skolen med andre skoler.

Resultatmålene er operationaliseret i udvalgte indikatorer, som muliggør, at de enkelte institutioner kan måle deres resultater i forhold til de fastsatte resultatmål. Indikatorerne vil være gennemgående for ministeriets kvalitetsarbejde med institutionerne og vil derfor indgå i konceptet for Handlingsplaner for øget gennemførelse og i ministeriets kvalitetstilsyn.

Handlingsplanen skal have følgende indhold:

 1. Klare mål
  På baggrund af data i Datavarehuset skal den enkelte skole systematisk følge udviklingen i egne mål og resultater. Det skal give et bedre grundlag for, at skolerne kan tilrettelægge indsatser, der bidrager til at opfylde målene i reformen, øge elevernes læring og forbedre kvaliteten i undervisningen.
 2. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
  Den enkelte skole skal udvælge elementer i sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag samt metoder til undervisningsdifferentiering, som den vil have særligt fokus på at omsætte til praksis i de(t) kommende år. Skolen skal blandt andet gøre sig overvejelser om, hvilke forandringer der forventes opnået, og hvordan den pædagogiske ledelse løbende og systematisk vil følge op på, at det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning.
 3. Praktikpladsopsøgende arbejde
  Den enkelte skole skal give en status på mål og resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde, for eksempel indgåelse af uddannelsesaftaler og anvendelse af skolepraktik (skoleaftale).
 4. Årlige temaer
  Den enkelte skole kan udvælge særlige temaer, for eksempel et strategisk indsatsområde, som den ønsker at arbejde med i de(t) kommende år. Der kan også, efter indstilling fra ministeren for børn, undervisning og ligestilling, indgå årlige temaer i handlingsplanen, for eksempel status på implementering af udvalgte dele af reformen.

I handlingsplanen for 2019 kan du også læse om opnåede resultater for 2018.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017

Handlingsplan for øget gennemførelse 2018

Handlingsplan for øget gennemførelse 2019