Evaluering

Hotel- og Restaurantskolen deltager i ESB-netværket og gennemfører de tre målingstyper, som netværket pt. forestår. Det drejer sig om:

  1. Elevtilfredshedsmålinger ETU gennemføres én gang årligt
  2. Virksomhedstilfredshedsmålinger VTU gennemføres én gang årligt
  3. Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år (ulige år)

Desuden gennemfører skolen interne elevtilfredshedsundersøgelser på både det pædagogiske og administrative område.

Disse undersøgelser foretages løbende, således at vi hurtigere og nemmere kan ændre uhensigtsmæssige procedurer og implementere nye tiltag og indsatser. Der foretages ligeledes løbende dialog med elevråd om prioritering af indsatser.

Elevtrivsel (ETU)

Alle skolens elever får mulighed for at give udtryk for deres holdning til opholdet på Hotel- og Restaurantskolen. Skolen gennemfører årlige undersøgelser i samarbejde med analysefirmaet ENNOVA og erhvervsskolernes benchmarking.

Den årlige elevtilfredshedsundersøgelse foretages typisk i 4. kvartal.

Skolen indsamler selv data, som behandles af ENNOVA. Det er også ENNOVA, der udfærdiger resultatrapporter. Du finder den seneste ETU her:
2018 Elevtrivselsundersøgelsen for erhvervsuddannelserne
2018 Elevtrivselsundersøgelsen for Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Procedurerne for det opfølgende arbejde med nationale ETU’er finder du her.

Hvad gør vi med svarene?

Vi bruger resultaterne af ETU’erne til at udarbejde pædagogiske handlingsplaner, så vi hele tiden har fokus på at gøre det endnu bedre.

Se de aktuelle handlingsplaner for på Hotel- og Restaurantskolen:

OBS: Information om national elevtrivselsundersøgelse 2018

Hotel- og Restaurantskolen har gennemført den nationale elevtrivselsundersøgelse efteråret 2018. Der arbejdes med resultaterne i øjeblikket og handlingsplaner for de enkelte uddannelsesområder vil være tilgængelige på hjemmesiden fra uge 13.

Interne ETU’er – hvad spørger vi eleverne om?

De interne elevtilfredshedsmålinger foretages løbende. Her er der også udarbejdet procedurer for det opfølgende arbejde. Formålet med disse er, at lærergruppen omkring de enkelte klasser får indblik i elevernes trivsel på skolen og kan iværksætte indsatser på baggrund af denne viden for kommende hold. Spørgerammerne kan ses her:

Eksempel på elevtrivselsundersøgelse for det pædagogiske område (pdf) for grundforløb 1.
Eksempel på elevtrivselsundersøgelse for det pædagogiske område (pdf) for grundforløb 2.
Eksempel på elevtrivselsundersøgelse for det pædagogiske område (pdf) for hovedforløbet.
Eksempel på elevtrivselsundersøgelse for det administrative område (pdf) for alle skolens uddannelser.

Procedureren for det opfølgende arbejde med interne ETU’er for det pædagogiske område finder du her.
Procedureren for det opfølgende arbejde med interne ETU’er for det administrative område finder du her.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)

En gang årligt udsender ENNOVA en virksomhedstilfredshedsundersøgelse.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der står bag undersøgelsen, som foregår i 4. kvartal. Som uddannelsesinstitution bruger vi virksomhedernes feedback til bl.a. at forbedre vores service overfor de virksomheder, som har elever fra Hotel- og Restaurantskolen.

Ennova hjælper med at indsamle og analysere data og har stort fokus på at anvende avancerede statistiske modeller for at kunne give de bedste og mest valide resultater.

Formålet med undersøgelsen er at sikre kvalitet i vores erhvervsuddannelser, og det er således både til gavn for elever og virksomheder, at der bliver lavet disse undersøgelser.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse 2017

Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Det er en central opgave for ledelsen at skabe en personalepolitik, der medvirker til realisering af skolens vision, mission og etik. Hotel- og Restaurantskolen ønsker at blive opfattet som en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel er i fokus.

Skolen ønsker at afspejle samfundet ved en tilsvarende mangfoldighed i medarbejdersammensætningen og at leve op til samfundsmæssige målsætninger på socialt betonede områder.

Personalepolitikken medvirker til, at personalet til enhver tid er i stand til at udføre de arbejdsopgaver, en moderne uddannelsesinstitution skal kunne løse til gavn for virksomhederne og deres behov og forventninger til uddannelse af elever, studerende og kursister.

Medarbejdere og deres repræsentanter involveres i udviklingen af skolens personalepolitik i særlige udvalg nedsat i samarbejdsudvalget.

Det er skolens personalepolitik at være en udviklende arbejdsplads, hvor medarbejderens faglige og personlige udvikling er en del af hverdagen.

Medarbejdertilfredshedsmålinger MTU gennemføres hvert andet år. Der udarbejdes dels en overordnet skolerapport dels afdelingsrapporter for hvert enkelt ledelsesansvarsområde.

Det skal sikre, at ledere og medarbejdere kan arbejde med kvalitetsudvikling ud fra resultater for eget ansvarsområde.

Vi bruger resultaterne af MTU’en til at udarbejde handleplaner i alle afdelinger, så vi hele tiden har fokus på at udøve bedre ledelse.